Σχημάτισε το αρσενικό γένος της μετοχής μέσης φωνής των ρημάτων doc

Ασκήσεις  Αρχική

ΡήμαΕνεστώτας ΜέλλονταςΑόριστος Παρακείμενος
ΛΥΟΜΑΙΛΥΜΕΝΟΣΛΥΜΕΝΟΣΛΥΜΕΝΟΣΛΕΛΥΕΝΟΣ
ΓΡΑΦΟΜΑΙΓΡΑΦΜΕΝΟΣΓΡΑΜΕΝΟΣΓΡΑΜΕΝΟΣΓΕΓΡΑΜΕΝΟΣ
ΠΕΙΘΟΜΑΙΠΕΙΘΜΕΝΟΣΠΕΙΜΕΝΟΣΠΕΙΜΕΝΟΣΠΕΠΕΙΜΕΝΟΣ
ΑΛΛΑΤΤΟΜΑΙΑΛΛΑΤΤΜΕΝΟΣΑΛΛΑΜΕΝΟΣΑΛΛΑΜΕΝΟΣΗΛΛΑΜΕΝΟΣ