Να σχηματίσεις τον Παρατατικό των παρακάτω ρημάτων doc

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΘΕΡΑΠΕΥΩΘΕΡΑΠΕΥΟΝ
ΚΩΛΥΩΚΩΛΥΟΝ
ΑΜΕΙΒΩΜΕΙΒΟΝ
ΓΡΑΦΩΓΡΑΦΟΝ
ΣΤΡΕΦΩΣΤΡΕΦΟΝ
ΠΛΕΚΩΠΛΕΚΟΝ
ΤΑΤΤΩΤΑΤΤΟΝ
ΟΝΟΜΑΖΩΝΟΜΑΖΟΝ
ΡΙΠΤΩΡΙΠΤΟΝ
ΚΡΥΠΤΩΚΡΥΠΤΟΝ