Να σχηματίσεις τον Παρατατικό των παρακάτω ρημάτων doc

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΒΑΛΛΩΒΑΛΛΟΝ
ΕΙΣΒΑΛΛΩΒΑΛΛΟΝ
ΦΥΛΑΤΤΩΦΥΛΑΤΤΟΝ
ΔΙΑΦΥΛΑΤΤΩΦΥΛΑΤΤΟΝ
ΑΓΟΡΕΥΩΓΟΡΕΥΟΝ
ΑΝΑΓΟΡΕΥΩΓΟΡΕΥΟΝ
ΑΘΡΟΙΖΩΘΡΟΙΖΟΝ
ΣΥΝΑΘΡΟΙΖΩΘΡΟΙΖΟΝ
ΗΓΕΜΟΝΕΥΩΓΕΜΟΝΕΥΟΝ
ΚΟΛΑΚΕΥΩΚΟΛΑΚΕΥΟΝ