Άμεσο και έμμεσο αντικείμενο doc


Στη γιορτή μου ο θείος Κώστας μου δώρισε έναν υπολογιστή.
Ρήμα: δώρισε γεν., αιτ.

ή εμπρόθετο

άμεσο

ή έμμεσο

Υποκ. (ποιος δώρισε;)
Αντ. (τι δώρισε;)
Αντ. (σε ποιον δώρισε;)