Διάκριση της γενικής κατηγορηματικής από τη γενική προσδιοριστική