Συμπλήρωσε τα μονολεκτικά παραθετικά των ανώμαλων επιθέτων doc

προηγούμενη 

Συμπλήρωσε τα κενά επιλέγοντας την κατάλληλη κατάληξη από την αναδυόμενη λίστα.
θετικός συγκριτικός υπερθετικός
απλόςαπλαπλ
γέροςγεροντ
κακόςχειρχείρ / κάκ
καλόςκαλκάλλ / άρ
κοντόςκοντκοντ
λίγοςλιγελάχ
μακρύςμακρμακρ
μεγάλοςμεγαλμέγ
μικρόςμικρελάχ
πολύςπερισσπλ
πρώτοςπρωτπρώτ


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός