Να συμπληρώσετε τις καταλήξεις των παραθετικών που προέρχονται από άλλα μέρη του λόγου

αρχική   Νέα Ελληνική Γλώσσα   παραθετικά επιθέτου

θετικός συγκριτικός υπερθετικός
(άνω) ανώ ανώ
(κάτω) κατώ κατώ
(άπω) απώ απώ
(ένδον) ενδό ενδό
(έξω) εξώ

--

(έσω) εσώ εσώ
(πλησίον) πλησι πλησι
(προτιμώ) προτιμό

--

(υπέρ) υπέρ υπέρ
(προ) πρό

--