Άσκηση στην ενότητα «Η Αθήνα, Από τη βασιλεία στην Αριστοκρατία» (1ο μέρος)


Λίγα λόγια για την ιστορία
Το έδαφος της Αττικής ήταν . Oι κάτοικοι που κατοικούσαν στις πεδιάδες ασχολήθηκαν με τη , ενώ στις κάπως ορεινές με την . Τα εκτεταμένα παράλια ευνόησαν την ανάπτυξη της και του .
Αργότερα, η Αττική αποτέλεσε ενιαίο κράτος με έδρα την . Το έργο αυτό αποδόθηκε στον . Σε ανάμνηση μάλιστα του γεγονότος αυτού οι Αθηναίοι γιόρταζαν τα , την πιο λαμπρή γιορτή της Αθήνας. Οι Αθηναίοι ήταν στην καταγωγή.
Το πολίτευμα, από τη βασιλεία στην αριστοκρατία.
Πρώτο πολίτευμα της Αθήνας ήταν η . Για την περίοδο αυτή ελάχιστα μας είναι γνωστά. Τελευταίος βασιλιάς, σύμφωνα με την παράδοση, υπήρξε ο , ο οποίος θυσιάστηκε προκειμένου να αποφευχθεί η σύγκρουση με τους Δωριείς. Το γεγονός αυτό πιθανόν δείχνει ότι η μεταβολή του πολιτεύματος έγινε .
Στο αριστοκρατικό πολίτευμα ασκούσαν την εξουσία:
α) ο άρχοντας-βασιλιάς με αρμοδιότητες χαρακτήρα.
β) ο άρχοντας, που ήταν υπεύθυνος για τη σύγκληση της Εκκλησίας του Δήμου,
γ) ο άρχοντας , που ήταν αρμόδιος για στρατιωτικά θέματα.
δ) Οι έξι που ασχολούνταν με δικαστικά θέματα.
Για την τήρηση των νόμων ήταν υπεύθυνος ο .
Η Εκκλησία του Δήμου, ως συνέλευση όλων των Αθηναίων, απέκτησε μεγάλη σημασία στα μεταγενέστερα χρόνια.© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός