2η άσκηση σε όλη τη γ' κλίση

καὶ οἱ πορφυροῖ χιτῶν (ὁ χιτών, ον. πλ.) καὶ οἱ κάνδυ (ὁ κάνδυς, ον. πλ.) καὶ οἱ στρεπτοὶ οἱ περὶ τῇ δέρῃ
καὶ ἐκ Μαντινείας ἡ ἐς Τεγέαν ὁδὸς φέρει διὰ τῶν δρυ (ἡ δρῦς, γεν. πλ.)
πατέ (ὁ πατήρ, αιτ. εν.) τε ἀνακαλοῦντες καὶ παί (ὁ παῖς, γεν. πλ.) καὶ γον (ὁ γονεύς, γεν. πλ.) φίλτερον ὀνομάζοντες
οὐδὲν ἄλλο τὰς ἕξ (ἡ ἕξις, αιτ. πλ.) πλὴν ἀέρ (ὁ ἀήρ, αιτ. πλ.) εἶναί φησιν
τοῦ θρόνου δὲ πρὸς τοῖς ἄνω πέρα (τὸ πέρας, δοτ. πλ.) ἐφʼ ἵππων ἑκατέρωθέν εἰσιν οἱ Τυνδάρεω παῖδ (ὁ παῖς, ον. πλ.)
τὸ δὲ τελευταῖον τοῦ δράμα (τὸ δρᾶμα, γεν. εν.) πᾶσαν ἀπεκάλυψε τὴν αἰδ (ἡ αἰδώς, αιτ. εν.)
καὶ τίγρ (ἡ τίγρις, αιτ. εν.) ἔσφαξεν ἵππον τε ποτάμιον καὶ ἐλέφα (ὁ ἐλέφας, αιτ. εν.)
καὶ γὰρ ἐξ ἀνατολῶν ἡλιακῶν ἀκτί (ἡ ἀκτίς, γεν. πλ.) ἐς βαθυτάτην νύκτα πολλάκις τὰ τῆς διαλέξ (ἡ διάλεξις, γεν. εν.) παρετείνετο
ἐσῆλθε καὶ ἐπὶ τοῦ βήμα (τὸ βῆμα, γεν. εν.) τῇ τε ἐσθῆ (ἡ ἐσθής, δοτ. εν.) τῇ βασιλικῇ κεκοσμημένος
ᾑρέθησαν δέκα ἄν (ὁ ἀνήρ, ον. πλ.) ἐξ Ἀθηναίων ἁπάντων πρέσβ (ὁ πρέσβυς, ον. πλ.)


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός