Άσκηση στη γ' κλίση (Ενρινόληκτα)

μονόθεμα καταληκτικά σε: -ις, (-ῑνος),
μονόθεμα ακατάληκτα σε -αν (-ᾱνος), -ην (-ηνος) και -ων (-ωνος),
διπλόθεμα ακατάληκτα σε -ην (-ενος), και -ων (-ονος)

Τέκνον, ὕπαγε σήμερον ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελ. (ἀμπελών, δοτ. εν.)
καὶ ἐποίησαν κώδ (κώδων, αιτ. πληθ.) χρυσοῦς
Καὶ τοῦ πταρμικοῦ φαρμάκου πρὸς τὴν ῥ (ῥίς, αιτ. εν.) προστιθέναι καὶ παροξύνειν τὸν ἄνθρωπον…
ᾔδετο ἐν τοῖς παι (παιάν, δοτ. πληθ.) μελλόντων ἀποπλεῖν
ἐκ τούτου γὰρ τοῦ γένους εἰσὶν οἱ ἐπὶ τοῖς στόμασι τῶν ἀγγείων ὑμ (ὑμήν, ον. πληθ.)
Ὁρᾷς τὸν Κνίδιον ἐκεῖνον ἀρχιτέκτ (ἀρχιτέκτων, αιτ. εν.) οἷον ἐποίησεν;
ἔχειν δὲ αὐτὸν τὸ ὄνομα ἀπὸ Τιτ (Τιτάν, γεν. εν.) Κριοῦ
οἰκειότατον ἡγεμ (ἡγεμών, δοτ. εν.) μὲν τὸ προστάττειν, ὑπηκόῳ δὲ τὸ πειθαρχεῖν
ταῦτα ἐς μίμησιν ἐμοὶ δοκεῖν τῶν παρ' Ὁμήρῳ Σειρ (Σειρήν, γεν. πληθ.) ἐποίησεν
συνέβη ἐκ τοῦ πολλοῦ καύσ (καύσων, γεν. εν.) κεκοπιακέναι τὰ ὑποζύγια