Άσκηση στη γ' κλίση

Φωνηεντόληκτα καταληκτικά μονόθεμα σε -εύς, -οῦς -αῦς
Φωνηεντόληκτα ακατάληκτα διπλόθεμα σε -ώ, γεν. -οῦς

ὡσαύτως δὲ καὶ τὴν ἐπίκληρον ἐπιδικάζεσθαι τῷ ἀγχιστ, (ἀγχιστεύς, δοτ. εν.) ᾧ ἦν ἀνάγκη συνοικεῖν
καὶ ἡμεῖς αἵ τε γυναῖκες ἡμῶν καὶ οἱ ἱππ (ἱππεύς, ον. πληθ.) οἱ ἐλλόγιμοι οἵ τε δῆμοι
δεῖ τοῦ ἀγωγ (ἀγωγεύς, γεν. εν.) καταβεβλημένου προδιαβῆναι αὐτὸν τὴν τάφρον
ἐγγίζοντες δὲ τοῖς βου (βοῦς, δοτ. εν.) ἠποροῦντο διὰ τὰ φῶτα
Ἀλέξανδρος δὲ Διόφαντον ἔφη τὸν γραμματ (γραμματεύς, αιτ. εν.) μιμήσασθαι τὸν τύπον
ἔπεμψαν δὲ αὐτῷ οἱ Ῥωμαῖοι ἐκ τῶν δέκα ἱερ (ἱερεύς, γεν. πληθ.) δύο
ἰδόντα φασὶν ἐν Λυκείῳ μετά τινων παράσιτον ὑπὸ γρα (γραῦς, γεν. εν.) τρεφόμενον
μήτ᾽ ἐπακοῦσαι διὰ τὸν θόρυβον καὶ διὰ τὴν ἠχ (ἠχώ, αιτ. εν.) τὴν ἐκ τῶν ὀρῶν
ὧν τε ὑπὲρ τοῦ ἔθνους οἱ γον (γονεύς, ον. πληθ.) αὐτοῦ διεπράξαντο
καὶ τοὺς τοῦ πατρὸς φον (φονεύς, αιτ. πληθ.) φανερῶς ἐτιμωρεῖτο