Άσκηση στη γ' κλίση

φωνηεντόληκτα καταληκτικά διπλόθεμα:
αρσενικά και θηλυκά σε -ις / -υς (γεν. -εως)
ουδέτερα σε -υ (γεν. -εως)

διαφέρει δὲ τῇ γεύσ καὶ τῷ τροφίμῳ ὁ πελάγιος
πλάγιαι δὲ πτώσ εἰσὶ γενικὴ καὶ δοτικὴ καὶ αἰτιατική
εἰς δὲ τὰς Ἀθήνας πρέσβ (αιτ. πληθ) ἐξέπεμψαν περὶ βοηθείας
πολλαῖς θλίψ καὶ ἀσχολίαις ἐνεχόμενοι
εἰσὶ γὰρ οἱ πρέσβεις οὐδ’ ὁπλιτῶν οὐδ’ ἀκροπόλ (γεν. πληθ.) κύριοι
κωνείου δὲ ἄνθρωπος πιὼν κατὰ τὴν τοῦ αἵματος ψῦξ ἀποθνήσκει
καὶ ἐς τὸ ἄστ ἐς τοὺς δημάρχους ἐπέμφθη
πάλιν ἐκπέμπονται εἰς τὰς τῶν ζῴων γενέσ (αιτ. πληθ.)
τί δὲ ἐκεῖνος ὕβρ (γεν. εν.) καὶ ἀσελγείας, οὐκ ἐθελήσας ἐλθεῖν, ἐκλέλοιπεν;
οὐχ ὑποκαίεις, Λυκίων πρύταν;
καὶ διακόψας τοῖς πελέκ τοὺς μοχλούς, ἀνέῳξε τοῖς Αἰτωλοῖς τὰς πύλας
ἢ οἱ τοξόται αὐτὸν ἀφελκύσωσιν ἢ ἐξάρωνται κελευόντων τῶν πρυτάν


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός