Άσκηση στη γ' κλίση (Σιγμόληκτα)

αρσενικά σε –ης/-ους, -κλῆς/-κλέους,
θηλυκά σε ὼς/οῦς,
ουδέτερα σε –ος/-ους, σε –ας/-ως ή -ατος

λέγεται αὐτὸν εἰς θάλατταν ὑπὸ γήρ (γῆρας, γεν. εν.) ὀλισθόντα τελευτῆσαι
ἐὰν δʼ ἐξελεγχθῇς ψευδόμενος, Δημόσθεν, (Δημοσθένης, κλητ. εν.) τοιαύτην δίκην δός
ποιήσει δὲ καὶ βασιλεὺς τὰ αὑτοῦ κοσμῶν ἀνδρείαν γέρα (γέρας, δοτ. πληθ.)
ἐν δὲ τῷ τοῦ λειμῶνος τέλ (τέλος, δοτ. εν.) πρὸς ταῖς ἐπὶ θάλατταν τῆς γῆς ἐκβολαῖς τὰς παρθένους ἔταξεν ὁ τεχνίτης
αἱ δὲ εἴκοσι νῆες αὐτῶν αἱ ἀπὸ τοῦ δεξιοῦ κέρ (κέρας, γεν. εν.) ἐδίωκον τὰς ἕνδεκα ναῦς τῶν Ἀθηναίων
οὗτος Ἡρακλεῖ μὲν ὀπτὰ παρεῖχε τὰ κρ (κρέας, αιτ. πληθ.), αὐτὸς δὲ ὠμοῖς ἐχρῆτο
ἐπὶ δὲ τῷ τέρ (τέρας, δοτ. εν.) δυσφορήσαντες οἱ περὶ τὸν Αἰνείαν ὑπεξῆλθον εἰς τὴν Ἴδην
ἦν γὰρ αὐτῇ σύνηθες εἰς τὰ ἱερὰ τεμέν (τέμενος, ον. πληθ.) φοιτᾶν
ἐπὶ πέρ (πέρας, αιτ. εν.) γὰρ ἤγαγε τὴν εἰρήνην καὶ τὰς διαλύσεις Παυσανίας ὁ τῶν Λακεδαιμονίων βασιλεύς
καὶ τὰς μεγάλας πιστεύονται δυνάμεις οὐ Περικλ, (Περικλῆς, ον. πληθ.) οὐδὲ Θεμιστοκλ, (Θεμιστοκλῆς, ον. πληθ.) ...
τὰ δὲ πρὸς ἠ (ἠώς, αιτ. εν.) τε καὶ ἥλιον ἀνατέλλοντα πεδίον ἐκδέκεται πλῆθος ἄπειρον ἐς ἄποψιν


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός