Άσκηση στη γ' κλίση

Φωνηεντόληκτα καταληκτικά μονόθεμα σε -ως, γεν. -ωος και σε -υς, γεν. -υος

ἄθλους τε ποιεῖσθαι τοὺς ἀγρίους τῶν συ (σῦς, γεν. πληθ.) καὶ τοὺς θῶ (θώς, αιτ. πληθ.) καὶ τοὺς λύκους
τὼ δ᾽ ἄνεῳ καὶ ἄναυδοι ἐφέστασαν ἀλλήλοισιν, ἢ δρυσ, (δρῦς, δοτ. πληθ.) ἢ μακρῇσιν ἐειδόμενοι ἐλάτῃσιν
ἔν τε Ἀντίῳ στάχυ (στάχυς, ον. πληθ.) αἱματώδεις θερίζουσί
λεπτυντικωτέρα δὲ ἐστὶν ἡ μετὰ νάπυ (νάπυς, γεν. εν.)
διὰ τὸ μὴ συναποστῆναι τῇ λοιπῇ πληθ (πληθύς, δοτ. εν.)
τῆς δὲ ἄρκυ (ἄρκυς, γεν. εν.) αὐτῆς μακρὸν προήκοντα κόλπον ποιεῖν
καὶ διειρκότες τὰς χεῖρας διὰ τῶν κανδύ, (κάνδυς, γεν. πληθ.) ὥσπερ καὶ νῦν ἔτι διείρουσιν
τῆς καλάμης σαπείσης καὶ ἔτι καὶ τοῦ ποταμοῦ προσλιπαίνοντος αὐτῇ ἰλ (ἰλύς, αιτ. εν.) γενέσθαι
τήν τε κτίσιν αὐτῆς καὶ τὸ ὄνομα ἐς Δυρράχιον ἥρω (ἥρως, αιτ. εν.) ἀναφέρουσιν© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός