Άσκηση στη γ' κλίση (Υγρόληκτα)

μονόθεμα ακατάληκτα σε -ηρ/-ηρος, -ωρ/-ωρος και ουδέτερα σε -αρ/-αρος
διπλόθεμα ακατάληκτα σε -ήρ/-έρος, -ωρ/-ορος
συγκοπτόμενα διπλόθεμα ακατάληκτα σε -ηρ/-ρος

τινὲς τοῦτο τοῦ κλητ (κλητήρ, γεν. εν.) εἶναι λέγουσιν
Ὥσπερ γάρ εἰσιν ἀέρ (ἀήρ, ον. πληθ.) λοιμώδεις καὶ νοσοποιοί, οὕτω καὶ λόγοι
καὶ παχείας ἶνας ἔχον ἐν ἑαυτῷ ξὺν ἰχ (ἰχώρ, δοτ. εν.) παχεῖ καὶ ἐρυθρῷ
καὶ πεισθέντων τῶν κτητ (κτήτωρ, γεν. πληθ.) καὶ τοῦ δήμου παντὸς καὶ τῶν ἱερέων, ἐνεδόθη αὐτοῖς
ἔπεμψε γὰρ ἄνδρα Λυδὸν ἐνταῦθα, Κᾶρ (Κάρ, αιτ. εν.) δ' ἕτερον εἰς τὸ Πτῷον ὁ Μαρδόνιος
καὶ τάδε ἤρκεσε τοῖς πατρ (πατήρ, δοτ. πληθ.) ὑμῶν, οἷς ἐπολεμήσαμεν
Δήμητ, (Δημήτηρ, κλητ. εν.) καλέει σε πατὴρ Ζεὺς ἄφθιτα εἰδὼς ἐλθέμεναι μετὰ φῦλα θεῶν αἰειγενετάων
πολλάκις ὄργανα χρόνου τοὺς ἀστέρ (ἀστήρ, αιτ. πληθ.) εἴρηκεν
φύσει γὰρ ἀπὸ τῆς μητ (μήτηρ, γεν. εν.) ἡ τροφὴ πᾶσίν ἐστιν, ὥστε καὶ τοῖς ἀνθρώποις ἀπὸ τῆς γῆς
τὰ ὀστρακόδερμα ἐν τῷ ἔα (ἔαρ, δοτ. εν.) φαίνεται ἔχοντα τὰ καλούμενα ᾠά


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός