Άσκηση στη γ' κλίση (Υγρόληκτα)

μονόθεμα ακατάληκτα σε -ηρ/-ηρος, -ωρ/-ωρος και ουδέτερα σε -αρ/-αρος
διπλόθεμα ακατάληκτα σε -ήρ/-έρος, -ωρ/-ορος
συγκοπτόμενα διπλόθεμα ακατάληκτα σε -ηρ/-ρος

ὅταν τις ἴδῃ χωριζομένους ἀπʼ ἀλλήλων μὴ μόνον πολίτας ἀπὸ πολιτῶν ἀλλὰ καὶ γυναῖκας ἀπʼ ἀνδρ (ἀνήρ, γεν. πληθ.) καὶ θυγατ (θυγάτηρ, αιτ. πληθ.) ἀπὸ μητ (μήτηρ, γεν. πληθ.) καὶ πᾶσαν τὴν συγγένειαν διαλυομένην…
ἦσαν δὲ καὶ πυροὶ καὶ κριθαὶ καὶ ὄσπρια καὶ οἶνος κρίθινος ἐν κρατ (κρατήρ, δοτ. πληθ.)
ἠλιβάτους κορυφάς τ' ὀρέων βουνούς τε πελ (πέλωρ, γεν. πληθ.) ῥήξει
ἡ μὲν νέκτ (νέκταρ, δοτ. εν.) σχεδὸν καὶ ἀμβροσίᾳ δεξιοῦται
ἡ τοιαύτη φορὰ ἀστ (ἀστήρ, γεν. εν.) φορὰ δοκεῖ εἶναι
Ὅμηρος [γράφει] τὸν ἄρχοντα καὶ βασιλεύοντα πάντων ‘Ζῆν' ὕπατον καὶ μήστ (μήστωρ, αιτ. εν.) καλῶν
οἱ ἀστ (ἀστήρ, ον. πληθ.) θεοὶ ὄντες πρὸς τὴν ἑαυτῶν φθορὰν συνεργοῦσι τῷ ἡλίῳ
μάλιστα δ' ἀνθεῖ τὸ χωρίον ἀκμάζοντος ἔαρ (ἔαρ, γεν. εν.)


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός