Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο στον ενεστώτα του ρ. εἰμί άσκηση

αἴτιος ἐγὼ τοῦ εἰς τὸ δικαστήριον εἰσιέναι
Ἀρκάδες ἡμεῖς...
μηδεμία σωτηρίας ἐλπὶς ἄκοντος βασιλέως
ὑμεῖς μάρτυρες πάντες, ἄνδρες δικασταί.
οὐ γὰρ ἔτι φίλοι ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ἀξιοῦσιν.
σύ τε γὰρ Ἕλλην
Ἰδιώτης , ὦ Σώκρατες.
εἰ δ᾽ αἱ ἐνέργειαι κύριαι τῆς ζωῆς…
καὶ ἡμεῖς τοίνυν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἕως σῷοι...
ὑμεῖς κληρονόμοι.


© Γιάννης Παπαθανασίου - Ελληνικός Πολιτισμός