Να συμπληρώσετε τα κενά με τον κατάλληλο τύπο στον ενεστώτα του ρ. εἰμί

δὲ πολιτεῖαι τέτταρες, δημοκρατία, ὀλιγαρχία, ἀριστοκρατία, μοναρχία...
oὐκ τῶν ἀδυνάτων ἐγώ.
Σὺ ὑβριστὴς · ἢ οὔ;
γὰρ ὑμεῖς οὐκ αὐτοὶ πλεονεκτῆσαι...
Ὁρᾷς οὖν ἡμᾶς, ἔφη, ὅσοι ;
ἄπαις δ’ ἀρρένων παίδων...
εἰ οὖν μήτε πάθη αἱ ἀρεταὶ μήτε δυνάμεις…
εἰ τῇ ναυμαχίᾳ ἐκρατήθημεν, οὐδὲν ἄρα ἔτι ·
ὑμεῖς δ᾽ οὐ τῶν ἀποκτεινάντων βοηθοί...
Ἄπειρος ἄρ’ παντάπασι τῶν ἀνδρῶν;