Ρήματα συνηρημένα σε -άω -ῶ άσκηση

Να προσθέσετε στον παρακάτω πίνακα τους τύπους των εγκλίσεων που λείπουν


οριστικήυποτακτικήευκτικήπροστακτική
ἐγὼ ἀγαπῶ
σὺ κυβερνᾷς
οὗτος σιωπᾷ
ἡμεῖς νικῶμεν
ὑμεῖς ἐρωτᾶτε
οὗτοι γελῶσι