Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως προς τα συστατικά τους 

(απλές, ελλειπτικές, επαυξημένες, σύνθετες)