Δημοσθένης, Επιτάφιος, 10-11


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Δημοσθένη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ,
Ἐπιτάφιος perseus,
Κείμενα του Δημοσθένη:   Πύλη Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Ο Δημοσθένης εκφώνησε τον λόγο του για τους νεκρούς Αθηναίους και Θηβαίους της μάχης της Χαιρώνειας εναντίον του Φιλίππου (Αύγουστος ή Σεπτέμβριος του 338 π.Χ.).

 

Το κείμενο

 

[10] ἐκεῖνοι τὸν ἐξ ἁπάσης τῆς Ἀσίας στόλον ἐλθόντα μόνοι δὶς ἠμύναντο καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν, καὶ διὰ τῶν ἰδίων κινδύνων κοινῆς σωτηρίας πᾶσι τοῖς Ἕλλησιν αἴτιοι κατέστησαν. καὶ προείρηται μὲν ὃ μέλλω λέγειν ὑπ’ ἄλλων πρότερον, δεῖ δὲ μηδὲ νῦν τοῦ δικαίου καὶ καλῶς ἔχοντος ἐπαίνου τοὺς ἄνδρας ἐκείνους στερηθῆναι· τοσούτῳ γὰρ ἀμείνους τῶν ἐπὶ Τροίαν στρατευσαμένων νομίζοιντ’ ἂν εἰκότως, ὅσον οἱ μὲν ἐξ ἁπάσης τῆς Ἑλλάδος ὄντες ἀριστεῖς δέκ’ ἔτη τῆς Ἀσίας ἓν χωρίον πολιορκοῦντες μόλις εἷλον, [11] οὗτοι δὲ τὸν ἐκ πάσης τῆς ἠπείρου στόλον ἐλθόντα μόνοι, τἆλλα πάντα κατεστραμμένον, οὐ μόνον ἠμύναντο, ἀλλὰ καὶ τιμωρίαν ὑπὲρ ὧν τοὺς ἄλλους ἠδίκουν ἐπέθηκαν.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[10] ἐκεῖνοι τὸν ἐξ ἁπάσης τῆς Ἀσίας στόλον ἐλθόντα μόνοι δὶς ἠμύναντο καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν, καὶ διὰ τῶν ἰδίων κινδύνων κοινῆς σωτηρίας πᾶσι τοῖς Ἕλλησιν αἴτιοι κατέστησαν. καὶ προείρηται μὲν μέλλω λέγειν ὑπ᾽ ἄλλων πρότερον, δεῖ δὲ μηδὲ νῦν τοῦ δικαίου καὶ καλῶς ἔχοντος ἐπαίνου τοὺς ἄνδρας ἐκείνους στερηθῆναι: τοσούτῳ γὰρ ἀμείνους τῶν ἐπὶ Τροίαν στρατευσαμένων νομίζοιντ᾽ ἂν εἰκότως,ὅσον οἱ μὲν ἐξ ἁπάσης τῆς Ἑλλάδος ὄντες ἀριστεῖς δέκ᾽ ἔτη τῆς Ἀσίας ἓν χωρίον πολιορκοῦντες μόλις εἷλον, [11] οὗτοι δὲ τὸν ἐκ πάσης τῆς ἠπείρου στόλον ἐλθόντα μόνοι, τἄλλα πάντα κατεστραμμένον, οὐ μόνον ἠμύναντο, ἀλλὰ καὶ τιμωρίαν ὑπὲρ ὧν τοὺς ἄλλους ἠδίκουν ἐπέθηκαν.

 

 

Λεξιλογικά

 

στόλος: στρατός, στόλος, εκστρατεία, πορεία, αποστολή

προείρηται:  του ρ. προλέγω

πρότερον:  προηγουμένως, πρωτύτερα

εἰκότως: εύλογα, φυσικά, σωστά

ἀριστεύς: άριστος

εἷλον: του ρ. αἱρέω-ῶ: αιχμαλωτίζω, συλλαμβάνω

κατεστραμμένον: του ρ. καταστρέφομαι: υποτάσσω, υποδουλώνω

ἐπέθηκαν: του ἐπιτίθημι: τοποθετώ κάτι πάνω σε κάτι άλλο, επιβάλλω, προσθέτω

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

1. ἐλθόντα, στερηθῆναι: να γίνει χρονική αντικατάσταση.

 

ΕνεστώταςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενος
στερεῖσθαι στερήσεσθαι, στερηθήσεσθαι στερηθῆναι ἐστερέσθαι / ἐστερῆσθαι
ἰόντα ἐλευσόμενον / ἰόντα ἐλθόντα ἐληλυθότα

 

2. εἷλον, ἐπέθηκαν: να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση + απαρέμφατο και μετοχή

 

οριστικήυποτακτικήευκτικήπροστακτικήαπαρέμφατομετοχή
εἷλον ἕλωσιν ἕλοιεν ἑλέτωσαν / ἑλόντων ἑλεῖν ἑλών, ἑλοῦσα, ἑλόν
ἐπέθηκαν ἐπιθῶσιν ἐπιθεῖεν ἐπιθέντων / ἐπιθέτωσαν ἐπιθεῖναι ἐπιθείς, ἐπιθεῖσα, ἐπιθέν

 

3. καλῶς, ἀμείνους: να γραφτούν τα παραθετικά στον ίδιο τύπο.

 

θετικός συγκριτικός υπερθετικός
καλῶς κάλλιον κάλλιστα
ἀγαθούς βελτίονας / βελτίους
κρείττονας / κρείττους 
λῴονας / λῴους 
ἀμείνονας / ἀμείνους
βελτίστους 
κρατίστους 
λῴστους 
ἀρίστους