Δημοσθένης, Περί της Παραπρεσβείας, 131-132


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Δημοσθένη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ,
Περί της Παραπρεσβείας, 131-132   ,
Κείμενα του Δημοσθένη στην Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα  Πύλη

 

Για το κείμενο

 

Ο Δημοσθένης με τον λόγο του Περί της Παραπρσβείας κατηγορεί τον πολιτικό του αντίπαλο και ρήτορα Αισχίνη ως παραπρεσβεύσαντα, δηλαδή, όταν και οι δύο είχαν σταλεί ως πρέσβεις στον Φίλιππο για τη σύναψη ειρήνης, ο Αισχίνης αφού δωροδοκήθηκε από τον Φίλιππο, έκανε μυστική συμφωνία μαζί του, βλάπτοντας τα αθηναϊκά συμφέροντα. Στη δίκη που έγινε δεν αποδείχτηκε η ενοχή του Αισχίνη και αθωώθηκε.

 

Το κείμενο

 

[131] οὐκοῦν ᾤχετο μὲν παρὰ τὸν νόμον, ὃς θάνατον κελεύει τούτων τὴν ζημίαν εἶναι· ἐλθὼν δ᾽ ἐκεῖσε ἑτέρων θανάτων ἄξια ποιῶν πέφανται· τὰ δὲ πρόσθεν πεπραγμένα καὶ πεπρεσβευμέν᾽ ὑπὲρ τούτων ἀποκτείνειεν ἂν αὐτὸν δικαίως. σκοπεῖτε τοίνυν τί ἔσται τίμημα, ὃ ταύτην ἕξει τὴν ἀξίαν ὥστε τοσούτων πραγμάτων ἀξιόχρεων φαίνεσθαι. [132] πῶς γὰρ οὐκ αἰσχρόν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, δημοσίᾳ μὲν ἅπαντας ὑμᾶς καὶ ὅλον τὸν δῆμον πᾶσι τοῖς πεπραγμένοις ἐκ τῆς εἰρήνης ἐπιτιμᾶν, καὶ μήτε τῶν ἐν Ἀμφικτύοσι κοινωνεῖν ἐθέλειν, δυσκόλως τ᾽ ἔχειν καὶ ὑπόπτως πρὸς τὸν Φίλιππον, ὡς ἀσεβῶν καὶ δεινῶν ὄντων τῶν πεπραγμένων καὶ οὔτε δικαίων οὔθ᾽ ὑμῖν συμφερόντων, εἰς δὲ τὸ δικαστήριον εἰσελθόντας τὰς ὑπὲρ τούτων εὐθύνας δικάσοντας, ὅρκον ὑπὲρ τῆς πόλεως ὀμωμοκότας, τὸν ἁπάντων τῶν κακῶν αἴτιον καὶ ὃν εἰλήφατ᾽ ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ τοιαῦτα πεποιηκότα, τοῦτον ἀφεῖναι;

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[131] οὐκοῦν ᾤχετο μὲν παρὰ τὸν νόμον, ὃς θάνατον κελεύει τούτων τὴν ζημίαν εἶναι: ἐλθὼν δ᾽ ἐκεῖσε ἑτέρων θανάτων ἄξια ποιῶν πέφανται: τὰ δὲ πρόσθεν πεπραγμένα καὶ πεπρεσβευμέν᾽ ὑπὲρ τούτων ἀποκτείνειεν ἂν αὐτὸν δικαίως. σκοπεῖτε τοίνυν τί ἔσται τίμημα, ταύτην ἕξει τὴν ἀξίαν ὥστε τοσούτων πραγμάτων ἀξιόχρεων φαίνεσθαι. [132] πῶς γὰρ οὐκ αἰσχρόν, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, δημοσίᾳ μὲν ἅπαντας ὑμᾶς καὶ ὅλον τὸν δῆμον πᾶσι τοῖς πεπραγμένοις ἐκ τῆς εἰρήνης ἐπιτιμᾶν, καὶ μήτε τῶν ἐν Ἀμφικτύοσι κοινωνεῖν ἐθέλειν, δυσκόλως τ᾽ ἔχειν καὶ ὑπόπτως πρὸς τὸν Φίλιππον, ὡς ἀσεβῶν καὶ δεινῶν ὄντων τῶν πεπραγμένων καὶ οὔτε δικαίων οὔθ᾽ ὑμῖν συμφερόντων, εἰς δὲ τὸ δικαστήριον εἰσελθόντας τὰς ὑπὲρ τούτων εὐθύνας δικάσοντας, ὅρκον ὑπὲρ τῆς πόλεως ὀμωμοκότας, τὸν ἁπάντων τῶν κακῶν αἴτιον καὶ ὃν εἰλήφατ᾽ ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ τοιαῦτα πεποιηκότα, τοῦτον ἀφεῖναι;

 

 

Λεξιλογικά

 

οὐκοῦν: λοιπόν

οἴχομαι: έχω αναχωρήσει

ζημία: βλάβη, ποινή

τα πεπρεσβευμένα: οι πράξεις κάποιου πρεσβευτή

σκοπέομαι-οῦμαι: προσέχω, σκέφτομαι, εξετάζω

τίμημα: ποινή, τιμωρία, πρόστιμο

ὁ, ἡ ἀξιόχρεως, τὸ ἀξιόχρεων: σπουδαίος, χρήσιμος, άξιος

δυσκόλως ἔχω: είμαι δύστροπος, οργίζομαι

ὑπόπτως ἔχω: υποπτεύομαι κάποιον

εὔθυναι: λογοδοσία, έλεγχος λογαριασμών

εὐθύνας δίδωμι: λογοδοτώ

ὀμωμοκότας: του ρ. ὄμνυμι: ορκίζομαι

εἰλήφατε: του ρ. λαμβάνω: συλλαμβάνω

ἀφεῖναι: του ρ. ἀφίημι: αθωώνω

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

 

σκοπεῖτε τοίνυν 

1. ᾤχετο, εἰλήφατε, πέφανται: να γίνει χρονική αντικατάσταση.

 

ΕνεστώταςΠαρατατικόςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενοςΥπερσυντέλικος
οἴχεται ᾤχετο οἰχήσεται -- ᾤχηται --
φαίνεται ἐφαίνετο φανεῖται, φανθήσεται, φανήσεται ἐφήνατο, ἐφάνθη, ἐφάνη πέφανται
πέφηνεν
ἐπεφήνει
ἐπέφαντο
λαμβάνετε ἐλαμβάνετε λήψεσθε ἐλάβετε εἰλήφατε εἰλήφετε

 

2. ἀποκτείνειεν, εἰλήφατε: να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση.

 

οριστικήυποτακτικήευκτικήπροστακτική
ἀπέκτεινεν ἀποκτείνῃ ἀποκτείνειεν, ἀποκτείναι ἀποκτεινάτω
εἰλήφατε εἰληφότες ἦτε / εἰλήφητε εἰληφότες εἴητε - εἶτε εἰληφότες ἔστε

 

 . τί ἔσται τίμημα, ὃ ταύτην ἕξει τὴν ἀξίαν: Να μεταφερθούν οι προτάσεις στον πλάγιο λόγο, αφού εξαρτηθούν από το ρήμα ἐσκόπουν.

 

ἐσκόπουν τί ἔσοιτο τίμημα, ὅ ταύτην ἕξοι τὴν ἀξίαν.

 

. ὃς θάνατον κελεύει τούτων τὴν ζημίαν εἶναι: Να συμπτυχθεί η πρόταση σε μετοχικό σύνολο.

 

τὸν κελεύοντα θάνατον τούτων τὴν ζημίαν εἶναι.