Ισοκράτης, Αρεοπαγιτικός, 13-14


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Ισοκράτη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ΙΑΕΓ
Ο λόγος: Ἀρεοπαγιτικός
Περισσότερα κείμενα του Ισοκράτη:  Πύλη, Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Ο Αρεοπαγιτικός γράφηκε μετά το τέλος του Συμμαχικού πολέμου (357–355 π.Χ.), ο οποίος σήμανε τη διάλυση της Β´ Αθηναϊκής συμμαχίας. Σε αυτόν ο Ισοκράτης κάνει έκκληση προς τους συμπολίτες του για αναπροσαρμογή της πολιτικής τους στα εσωτερικά και εξωτερικά θέματα και επιστροφή στις πατροπαράδοτες αρχές διακυβέρνησης της πόλης.
(Πηγή: Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα)

 

Το κείμενο

 

[13] καίτοι τὰς εὐπραγίας ἅπαντες ἴσμεν καὶ παραγιγνομένας καὶ παραμενούσας οὐ τοῖς τὰ τείχη κάλλιστα καὶ μέγιστα περιβεβλημένοις, οὐδὲ τοῖς μετὰ πλείστων ἀνθρώπων εἰς τὸν αὐτὸν τόπον συνηθροισμένοις, ἀλλὰ τοῖς ἄριστα καὶ σωφρονέστατα τὴν αὑτῶν πόλιν διοικοῦσιν. [14] ἔστι γὰρ ψυχὴ πόλεως οὐδὲν ἕτερον ἢ πολιτεία, τοσαύτην ἔχουσα δύναμιν ὅσην περ ἐν σώματι φρόνησις. αὕτη γάρ ἐστιν ἡ βουλευομένη περὶ ἁπάντων, καὶ τὰ μὲν ἀγαθὰ διαφυλάττουσα, τὰς δὲ συμφορὰς διαφεύγουσα. ταύτῃ καὶ τοὺς νόμους καὶ τοὺς ῥήτορας καὶ τοὺς ἰδιώτας ἀναγκαῖόν ἐστιν ὁμοιοῦσθαι καὶ πράττειν οὕτως ἑκάστους οἵαν περ ἂν ταύτην ἔχωσιν.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[13] καίτοι τὰς εὐπραγίας ἅπαντες ἴσμεν καὶ παραγιγνομένας καὶ παραμενούσας οὐ τοῖς τὰ τείχη κάλλιστα καὶ μέγιστα περιβεβλημένοις, οὐδὲ τοῖς μετὰ πλείστων ἀνθρώπων εἰς τὸν αὐτὸν τόπον συνηθροισμένοις, ἀλλὰ τοῖς ἄριστα καὶ σωφρονέστατα τὴν αὑτῶν πόλιν διοικοῦσιν.  [14] ἔστι γὰρ ψυχὴ πόλεως οὐδὲν ἔτερον πολιτεία, τοσαύτην ἔχουσα δύναμιν ὅσην περ ἐν σώματι φρόνησις. αὕτη γάρ ἐστιν βουλευομένη περὶ ἁπάντων, καὶ τὰ μὲν ἀγαθὰ διαφυλάττουσα, τὰς δὲ συμφορὰς διαφεύγουσα. ταύτῃ καὶ τοὺς νόμους καὶ τοὺς ῥήτορας καὶ τοὺς ἰδιώτας ἀναγκαῖόν ἐστιν ὁμοιοῦσθαι, καὶ πράττειν οὕτως ἑκάστους οἵαν περ ἂν ταύτην ἔχωσιν.

 

 

Λεξιλογικά

 

καίτοι: και όμως, αν και, και βέβαια

εὐπραγία: ευτυχία, ευημερία

ἴσμεν: του ρ. οἶδα: γνωρίζω, καταλαβαίνω

διοικοῦσιν: του ρ. διοικέω-ῶ: διοικώ, ρυθμίζω, διευθετώ

βουλευομένη: του ρ. βουλεύομαι: σκέπτομαι, αποφασίζω, κρίνω

ὁμοιόω-ῶ: εξομοιώνω

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

1. ἴσμεν: να γίνει χρονική αντικατάσταση στον ίδιο τύπο & εγκλιτική αντ. στο β' πληθ. ενεστώτα.

 

ΕνεστώταςΠαρατατικόςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενοςΥπερσυντέλικος
οἴδαμεν / ἴσμενᾔδειμεν / ᾔδεμεν / ᾖσμενεἰδήσομεν / εἰσόμεθαἔγνωμενἐγνώκαμενἐγνώκεμεν
οριστικήυποτακτικήευκτικήπροστακτικήαπαρέμφατομετοχή
οἴδατε / ἴστεεἰδῆτεεἰδείητε / εἰδεῖτεἴστεεἰδέναιεἰδώς, -υῖα, -ός

 

2. κάλλιστα, μέγιστα, πλείστων, ἄριστα, σωφρονέστατα : να γραφτούν τα παραθετικά των επιθέτων και των επιρρημάτων.

 

θετικόςσυγκριτικόςυπερθετικός
καλάκαλλίονα / καλλίωκάλλιστα
μεγάλαμείζονα / μείζωμέγιστα
πολλῶνπλειόνων / πλεόνωνπλείστων
εὖ βέλτιον / κρεῖττον / ἄμεινον βέλτιστα / κράτιστα / ἄριστα
σωφρόνως σωφρονέστερον σωφρονέστατα

 

 1. Να εντοπιστεί ο λανθάνων υποθετικός λόγος.

 

οἵαν περ ἂν ταύτην ἔχωσιν - ἀναγκαῖόν ἐστιν οὕτως πράττειν, δηλώνει αόριστη επανάληψη στο παρόν ή στο μέλλον