Ισοκράτης, Περί Ειρήνης, 7-8


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω. Για τη γραμματική αναγνώριση των λέξεων χρησιμοποίησε το πρόσθετο Alpheios (μόνο στον firefox) ή τα λεξικά του perseus.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Ισοκράτη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ΙΑΕΓ
Ο λόγος: Περὶ εἰρήνης perseus
Περισσότερα κείμενα του Ισοκράτη Πύλη, Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Στον λόγο του Περί [της] ειρήνης ο ρήτορας, μετά και την αρνητική για τους Αθηναίους έκβαση του Συμμαχικού πολέμου (357–355 π.Χ.), τάσσεται υπέρ της ειρήνης μεταξύ Αθηναίων και των συμμάχων τους Χίων, Ροδίων και Βυζαντίων, αλλά και γενικότερα με όλες τις πόλεις, τονίζοντας τη σημασία της ειρήνης.

 

Το κείμενο

 

[7] ὅπερ ἄξιόν ἐστιν δεδιέναι, μὴ καὶ νῦν ἡμεῖς ἔνοχοι γενώμεθα ταύταις ταῖς ἀνοίαις· [8] λίαν γάρ τινές μοι δοκοῦσιν ὡρμῆσθαι πρὸς τὸν πόλεμον, ὥσπερ οὐ τῶν τυχόντων συμβεβουλευκότων, ἀλλὰ τῶν θεῶν ἀκηκοότες ὅτι κατορθώσομεν ἅπαντα καὶ ῥᾳδίως ἐπικρατήσομεν τῶν ἐχθρῶν. Χρὴ δὲ τοὺς νοῦν ἔχοντας περὶ μὲν ὧν ἴσασιν, μὴ βουλεύεσθαι περίεργον γάρ ἀλλὰ πράττειν ὡς ἐγνώκασιν, περὶ ὧν δ’ ἂν βουλεύωνται, μὴ νομίζειν εἰδέναι τὸ συμβησόμενον, ἀλλ’ ὡς δόξῃ μὲν χρωμένους, ὅ τι ἂν τύχῃ δὲ γενησόμενον ἀγνοοῦντας, οὕτω διανοεῖσθαι περὶ αὐτῶν.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[7] ὅπερ ἄξιόν ἐστι δεδιέναι, μὴ καὶ νῦν ἡμεῖς ἔνοχοι γενώμεθα ταύταις ταῖς ἀνοίαις: [8] λίαν γάρ τινές μοι δοκοῦσιν ὡρμῆσθαι πρὸς τὸν πόλεμον, ὥσπερ οὐ τῶν τυχόντων συμβεβουλευκότων, ἀλλὰ τῶν θεῶν ἀκηκοότες ὅτι κατορθώσομεν ἅπαντα καὶ ῥᾳδίως ἐπικρατήσομεν τῶν ἐχθρῶν. χρὴ δὲ τοὺς νοῦν ἔχοντας περὶ μὲν ὧν ἴσασι μὴ βουλεύεσθαιπερίεργον γάρ ἀλλὰ πράττειν ὡς ἐγνώκασι, περὶ ὧν δ᾽ ἂν βουλεύωνται, μὴ νομίζειν εἰδέναι τὸ συμβησόμενον, ἀλλ᾽ ὡς δόξῃ μὲν χρωμένους, τι ἂν τύχῃ δὲ γενησόμενον ἀγνοοῦντας,1 οὕτω διανοεῖσθαι περὶ αὐτῶν.

 

 

Λεξιλογικά

 

δεδιέναι: του ρ. δέδοικα/δέδια, του ρ. δείδω: φοβάμαι

ἄνοια: ανοησία

ὥρμημαί πρός τι: δείχνω μεγάλη προθυμία για κάτι

κατορθόω-: κατορθώνω

ἴσασιν: του ρ. οἶδα: γνωρίζω

βουλεύομαι: σκέφτομαι

περίεργος, -η, -ο: περιττός

γιγνώσκω + απρμφ.: γνωρίζω, αποφασίζω, κρίνω

διανοέομαι-ομαι: σκέφτομαι

χρῶμαι δόξῃ: κάνω εικασίες, υποθέτω

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

1. δεδιέναι, ὡρμῆσθαι, βουλεύεσθαι, νομίζειν, εἰδέναι, διανοεῖσθαι: να γίνει χρονική αντικατάσταση

 

ΕνεστώταςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενος
 δείσεσθαιδεῖσαιδεδιέναι / δεδοικέναι
ὁρμᾶσθαιὁρμήσεσθαι/ὁρμηθήσεσθαιὁρμήσασθαι/ὁρμηθῆναιὡρμῆσθαι
βουλεύεσθαιβουλεύσεσθαι/βουλευθήσεσθαιβουλεύσασθαι/βουλευθῆναιβεβουλεῦσθαι
νομίζειννομιεῖν / νομίσειν νομίσαινενομικέναι
εἰδέναιεἰδήσειν / εἴσεσθαιγνῶναιἐγνωκέναι
διανοεῖσθαιδιανοήσεσθαι/διανοηθήσεσθαιδιανοήσασθαι/διανοηθῆναιδιανενοῆσθαι

 

 

2. τυχόντων, συμβεβουλευκότων, ἀκηκοότες, ἔχοντας, συμβησόμενον: να γραφτεί η δοτική εν. και πληθ. των μετοχών διατηρώντας το γένος και τον χρόνο.

 

τυχόντωνσυμβεβουλευκότωνἀκηκοότεςἔχοντας συμβησόμενον
τυχόντισυμβεβουλευκότιἀκηκοότιἔχοντισυμβησομένῳ
τυχοῦσινσυμβεβουλευκόσινἀκηκοόσινἔχουσινσυμβησομένοις

 

 

 

  

1. τῶν τυχόντων, συμβεβουλευκότων, ἀκηκοότες,: να αναλυθούν οι μετοχές στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις

 

τῶν τυχόντων οἵ ἔτυχον

 

συμβεβουλευκότων ἐπεὶ συμβεβουλεύκασιν

 

ἀκηκοότες ἐπεὶἀκηκόατε