Ισοκράτης, Περί Ειρήνης, 9-11


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω. Για τη γραμματική αναγνώριση των λέξεων χρησιμοποίησε το πρόσθετο Alpheios (μόνο στον firefox) ή τα λεξικά του perseus.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Ισοκράτη

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ΙΑΕΓ
Ο λόγος: Περὶ εἰρήνης perseus
Περισσότερα κείμενα του Ισοκράτη Πύλη, Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Στον λόγο του Περί [της] ειρήνης ο ρήτορας, μετά και την αρνητική για τους Αθηναίους έκβαση του Συμμαχικού πολέμου (357–355 π.Χ.), τάσσεται υπέρ της ειρήνης μεταξύ Αθηναίων και των συμμάχων τους Χίων, Ροδίων και Βυζαντίων, αλλά και γενικότερα με όλες τις πόλεις, τονίζοντας τη σημασία της ειρήνης.

 

Το κείμενο

 

[9] Ὧν ὑμεῖς οὐδέτερον τυγχάνετε ποιοῦντες, ἀλλ’ ὡς οἷόν τε ταραχωδέστατα διάκεισθε. συνεληλύθατε μὲν γὰρ ὡς δέον ὑμᾶς ἐξ ἁπάντων τῶν ῥηθέντων ἐκλέξασθαι τὸ βέλτιστον, ὥσπερ δ’ ἤδη σαφῶς εἰδότες ὃ πρακτέον ἐστίν, οὐκ ἐθέλετ’ ἀκούειν πλὴν τῶν πρὸς ἡδονὴν δημηγορούντων. [10] καίτοι προσῆκεν ὑμᾶς, εἴπερ ἠβούλεσθε ζητεῖν τὸ τῇ πόλει συμφέρον, μᾶλλον τοῖς ἐναντιουμένοις ταῖς ὑμετέραις γνώμαις προσέχειν τὸν νοῦν ἢ τοῖς καταχαριζομένοις, εἰδότας ὅτι τῶν ἐνθάδε παριόντων οἱ μὲν ἃ βούλεσθε λέγοντες ῥᾳδίως ἐξαπατᾶν δύνανται τὸ γὰρ πρὸς χάριν ῥηθὲν ἐπισκοτεῖ τῷ καθορᾶν ὑμᾶς τὸ βέλτιστον, ὑπὸ δὲ τῶν μὴ πρὸς ἡδονὴν συμβουλευόντων οὐδὲν ἂν πάθοιτε τοιοῦτον· [11] οὐ γὰρ ἔστιν ὅπως ἂν μεταπεῖσαι δυνηθεῖεν ὑμᾶς, μὴ φανερὸν τὸ συμφέρον ποιήσαντες.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[9] ὧν ὑμεῖς οὐδέτερον τυγχάνετε ποιοῦντες, ἀλλ᾽ ὡς οἷόν τε ταραχωδέστατα διάκεισθε. συνεληλύθατε μὲν γὰρ ὡς δέον ὑμᾶς ἐξ ἁπάντων τῶν ῥηθέντων ἐκλέξασθαι τὸ βέλτιστον, ὥσπερ δ᾽ ἤδη σαφῶς εἰδότες πρακτέον ἐστίν, οὐκ ἐθέλετ᾽ ἀκούειν πλὴν τῶν πρὸς ἡδονὴν δημηγορούντων. καίτοι προσῆκεν ὑμᾶς,  [10] εἴπερ ἠβούλεσθε ζητεῖν τὸ τῇ πόλει συμφέρον, μᾶλλον τοῖς ἐναντιουμένοις ταῖς ὑμετέραις γνώμαις προσέχειν τὸν νοῦν τοῖς καταχαριζομένοις, εἰδότας ὅτι τῶν ἐνθάδε παριόντων οἱ μὲν βούλεσθε λέγοντες ῥᾳδίως ἐξαπατᾶν δύνανταιτὸ γὰρ πρὸς χάριν ῥηθὲν ἐπισκοτεῖ τῷ καθορᾶν ὑμᾶς τὸ βέλτιστον), ὑπὸ δὲ τῶν μὴ πρὸς ἡδονὴν συμβουλευόντων οὐδὲν ἂν πάθοιτε τοιοῦτον: οὐ γὰρ ἔστιν ὅπως ἂν μεταπεῖσαι δυνηθεῖεν ὑμᾶς, [11] μὴ φανερὸν τὸ συμφέρον ποιήσαντες.

 

 

Λεξιλογικά

 

οὐδέτερος, -η, -ο: ούτε ο ένας ούτε ο άλλος

διάκειμαι ταραχωδέστατα: συμπεριφέρομαι άστατα

συνεληλύθατε: του ρ. συνέρχομαι: συγκεντρώνομαι, συγκαλούμαι

ἡδονή: ευχαρίστηση

δημηγορέω-: μιλώ στην εκκλησία του δήμου

προσέχω τὸν νοῦν: προσέχω, έχω στραμμένη την προσοχή μου

καταχαρίζομαι: κάνω χάρη, κολακεύομαι

εἰδότας: του ρ. οἶδα: γνωρίζω

παριόντων: του ρ. παρέρχομαι-πάρειμι: περνώ κοντά, φεύγω, ανεβαίνω στο βήμα

ἐπισκοτέω-: συσκοτίζω, επισκιάζω

καθοράω-: βλέπω καθαρά

οὐκ ἔστιν ὅπως: με κανένα τρόπο

μεταπείθω τινά: αλλάζω τη γνώμη κάποιου

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

 

ἀλλ’ ὡς οἷόν τε ταραχωδέστατα διάκεισθε. 

1. συνεληλύθατε, ἠβούλεσθε, δύνανται, ἐπισκοτεῖ, πάθοιτε, δυνηθεῖεν: να γίνει χρονική αντικατάσταση

 

ΕνεστώταςΠαρατατικόςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενοςΥπερσυντέλικος
συνέρχεσθεσυνήρχεσθε / συνῇτεσυνελεύσεσθε / σύνιτεσυνήλθετεσυνεληλύθατε συνεληλύθετε
βούλεσθεἐβούλεσθε / ἠβούλεσθεβουλήσεσθε / βουληθήσεσθεἐβουλήθητε / ἠβουλήθητεβεβούλησθε--
δύνανταιἐδύναντο / ἠδύναντοδυνήσονται / δυνηθήσονταιἐδυνάσθησαν / ἐδυνήθησαν / ἠδυνήθησανδεδύνηνταιἐδεδύνηντο
ἐπισκοτεῖἐπεσκότειἐπισκοτήσειἐπεσκότησεν----
πάσχοιτε--πείσοισθεπάθοιτε πεπονθότες εἴητε-εἶτε / πεπόνθοιτε--
δύναιντο--δυνήσοιντοδυνασθείησαν / δυνασθεῖεν / δυνηθείησαν / δυνηθεῖενδεδυνημένοι εἴησαν-εἶεν--

 

 

2.πάθοιτε, δυνηθεῖεν: να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση + απαρέμφατο και μετοχή

 

οριστικήυποτακτικήευκτικήπροστακτικήαπαρέμφατομετοχή
ἐπάθετεπάθητεπάθοιτε πάθετεπαθεῖνπαθών, -οῦσα, -όν
ἐδυνάσθησαν
ἐδυνήθησαν
ἠδυνήθησαν
δυνασθῶσιν
δυνηθῶσιν
δυνασθείησαν
δυνασθεῖεν
δυνηθείησαν
δυνηθεῖεν
δυνηθέντων
δυνηθήτωσαν
δυνασθῆναι
δυνηθῆναι
δυνασθείς / δυνηθείς
δυνασθεῖσα / δυνηθεῖσα
δυνασθέν / δυνηθέν

 

 

  

1. εἴπερ ἠβούλεσθε ζητεῖν τὸ τῇ πόλει συμφέρον, προσῆκεν ὑμᾶς μᾶλλον τοῖς ἐναντιουμένοις ταῖς ὑμετέραις γνώμαις προσέχειν τὸν νοῦν: να μετατραπεί σε υποθετικό λόγο του πραγματικού και του προσδοκώμενου

 

πραγματικό: εἴπερ βούλεσθε ζητεῖν τὸ τῇ πόλει συμφέρον, προσήκει ὑμᾶς μᾶλλον τοῖς ἐναντιουμένοις ταῖς ὑμετέραις γνώμαις προσέχειν τὸν νοῦν.

προσδοκώμενο: ἐάνπερ βούλησθε ζητεῖν τὸ τῇ πόλει συμφέρον, προσήξει ὑμᾶς μᾶλλον τοῖς ἐναντιουμένοις ταῖς ὑμετέραις γνώμαις προσέχειν τὸν νοῦν.