Λυσίας, Κατά Αγοράτου ενδείξεως, 1-2


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Λυσία

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ΙΑΕΓ
Ο λόγος: Κατὰ Ἀγοράτου ἐνδείξεως perseus
Περισσότερα κείμενα του Λυσία: Πύλη Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Ο Λυσίας εκφώνησε τον λόγο του στην Ηλιαία, κατηγορώντας τον Αγόρατο ότι στην εποχή των Τριάκοντα ήταν υπαίτιος της θανάτωσης του εξαδέρφου του Διονυσόδωρου και άλλων στρατηγών που ανήκαν στη δημοκρατική παράταξη.

 

Το κείμενο

 

[1] προσήκει μέν, ὦ ἄνδρες δικασταί, πᾶσιν ὑμῖν τιμωρεῖν ὑπὲρ τῶν ἀνδρῶν οἳ ἀπέθανον εὖνοι ὄντες τῷ πλήθει τῷ ὑμετέρῳ, προσήκει δὲ κἀμοὶ οὐχ ἥκιστα· κηδεστὴς γάρ μοι ἦν Διονυσόδωρος καὶ ἀνεψιός. τυγχάνει οὖν ἐμοὶ ἡ αὐτὴ ἔχθρα πρὸς Ἀγόρατον τουτονὶ καὶ τῷ πλήθει τῷ ὑμετέρῳ ὑπάρχουσα· ἔπραξε γὰρ οὗτος τοιαῦτα, δι᾽ ἃ ὑπ᾽ ἐμοῦ νυνὶ εἰκότως μισεῖται, ὑπό τε ὑμῶν, ἐὰν θεὸς θέλῃ, δικαίως τιμωρηθήσεται. [2] Διονυσόδωρον γὰρ τὸν κηδεστὴν τὸν ἐμὸν καὶ ἑτέρους πολλούς, ὧν δὴ τὰ ὀνόματα ἀκούσεσθε, ἄνδρας ὄντας ἀγαθοὺς περὶ τὸ πλῆθος τὸ ὑμέτερον, ἐπὶ τῶν τριάκοντα ἀπέκτεινε, μηνυτὴς κατ᾽ ἐκείνων γενόμενος. ποιήσας δὲ ταῦτα ἐμὲ μὲν ἰδίᾳ καὶ ἕκαστον τῶν προσηκόντων μεγάλα ἐζημίωσε, τὴν δὲ πόλιν κοινῇ πᾶσαν τοιούτων ἀνδρῶν ἀποστερήσας οὐ μικρά, [3] ὡς ἐγὼ νομίζω, ἔβλαψεν.

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[1] προσήκει μέν, ἄνδρες δικασταί, πᾶσιν ὑμῖν τιμωρεῖν ὑπὲρ τῶν ἀνδρῶν οἳ ἀπέθανον εὖνοι ὄντες τῷ πλήθει τῷ ὑμετέρῳ, προσήκει δὲ κἀμοὶ οὐχ ἥκιστα: κηδεστὴς γάρ μοι ἦν Διονυσόδωρος καὶ ἀνεψιός. τυγχάνει οὖν ἐμοὶ αὐτὴ ἔχθρα πρὸς Ἀγόρατον τουτονὶ καὶ τῷ πλήθει τῷ ὑμετέρῳ ὑπάρχουσα: ἔπραξε γὰρ οὗτος τοιαῦτα, δι᾽ ὑπ᾽ ἐμοῦ νυνὶ εἰκότως μισεῖται, ὑπό τε ὑμῶν, ἐὰν θεὸς θέλῃ, δικαίως τιμωρηθήσεται. [2] Διονυσόδωρον γὰρ τὸν κηδεστὴν τὸν ἐμὸν καὶ ἑτέρους πολλούς, ὧν δὴ τὰ ὀνόματα ἀκούσεσθε, ἄνδρας ὄντας ἀγαθοὺς περὶ τὸ πλῆθος τὸ ὑμέτερον, ἐπὶ τῶν τριάκοντα ἀπέκτεινε, μηνυτὴς κατ᾽ ἐκείνων γενόμενος. ποιήσας δὲ ταῦτα ἐμὲ μὲν ἰδίᾳ καὶ ἕκαστον τῶν προσηκόντων μεγάλα ἐζημίωσε, τὴν δὲ πόλιν κοινῇ πᾶσαν τοιούτων ἀνδρῶν ἀποστερήσας οὐ μικρά,  [3] ὡς ἐγὼ νομίζω, ἔβλαψεν.

 

 

Λεξιλογικά

 

τὸ πλῆθος: ο λαός, η δημοκρατία, το δημοκρατικό πολίτευμα

οὐχ ἥκιστα: όχι ελάχιστα, πάρα πολύ

κηδεστής: ο συγγενής εξ αγχιστείας (γαμπρός, κουνιάδος, πεθερός)

ἀνεψιός: πρώτος ξάδερφος

εἰκότως: δικαιολογημένα, εύλογα

μηνυτής: πληροφοριοδότης, καταδότης

οἱ προσήκοντες: οι συγγενείς

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

1. προσήκει, ἀπέθανον, τιμωρηθήσεται, ἀπέκτεινε : να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση + απαρέμφατο και μετοχή

 

οριστικήυποτακτικήευκτικήπροστακτικήαπαρέμφατομετοχή
προσήκειπροσήκῃπροσήκοιπροσηκέτωπροσήκεινπροσήκων, -ουσα, -ον
ἀπέθανονἀποθάνωσινἀποθάνοιενἀποθανέτωσαν / ἀποθανόντωνἀποθανεῖνἀποθανών, -οῦσα, -όν
τιμωρηθήσεται τιμωρηθήσοιτο τιμωρηθήσεσθαιτιμωρηθησόμενος, -η, -ον
ἀπέκτεινε ἀποκτείνῃἀποκτείναι / ἀποκτείνειε ἀποκτεινάτωἀποκτεῖναιἀποκτείνας, -ασα, -αν

 

 

2. ἄνδρες, δικασταί, ἀνεψιός, προσηκόντων, πόλιν: να γραφτεί η κλητική ενικού

 

κλητική ενικού: ἄνερ, δικαστά, ἀνεψιέ, προσήκων, πόλι

 

  

1. ὄντας, γενόμενος, ἀποστερήσας: να αναλυθούν οι μετοχές στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις

 

ὄντας οἵ ἦσαν

γενόμενος ἐπεὶ ἐγένετο

ἀποστερήσας ἐπεὶ ἀποστέρησε

 

2. ἄν θεὸς θέλῃ, δικαίως τιμωρηθήσεται: να μετατραπεί σε υποθετικό λόγο της αόριστης επανάληψης στο παρόν ή στο μέλλον.

ἄν θεὸς θέλῃ, δικαίως τιμωρεῖται