Λυσίας, Επιτάφιος τοις Κορινθίων βοηθοίς, 70-71


 

Κατέβασε το αρχείο σε doc, για να επεξεργαστείς το κείμενο. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε τις απαντήσεις σου μ' αυτές που παρατίθενται παρακάτω. Για τη γραμματική αναγνώριση των λέξεων χρησιμοποίησε το πρόσθετο Alpheios (μόνο στον firefox) ή τα λεξικά του perseus.

 

Καλή προσπάθεια.

Για τον Λυσία

 

Βικιπαίδεια , Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας ΙΑΕΓ
Ο λόγος: Ἐπιτάφιος τοῖς Κορινθίων βοηθοῖς perseus
Περισσότερα κείμενα του Λυσία: Πύλη Ψηφίδες

 

Για το κείμενο

 

Ο Λυσίας έγραψε τον λόγο προς τιμήν των νεκρών του Κορινθιακού πολέμου (395–386 π.Χ.) και τον εκφώνησε ο Αρχίνος το 394. Ο Λυσίας δεν είχε το δικαίωμα να εκφωνεί λόγους, αφού ήταν μέτοικος. Επαινώντας τους νεκρούς του πολέμου, ο Λυσίας, κάνει μια ιστορική αναδρομή, αναφέροντας όλα τα κατορθώματα των Αθηναίων από τη μυθική εποχή ως τις μέρες του.

 

Το κείμενο

 

[70] πολλῶν μὲν γὰρ καὶ καλῶν αἴτιοι γεγένηνται τῇ ἑαυτῶν πατρίδι, ἐπηνώρθωσαν δὲ τὰ ὑφ’ ἑτέρων δυστυχηθέντα, πόρρω δ’ ἀπὸ τῆς αὑτῶν τὸν πόλεμον κατέστησαν. ἐτελεύτησαν δὲ τὸν βίον, ὥσπερ χρὴ τοὺς ἀγαθοὺς ἀποθνῄσκειν, τῇ μὲν γὰρ πατρίδι τὰ τροφεῖα ἀποδόντες, τοῖς δὲ θρέψασι λύπας καταλιπόντες. [71] ὥστε ἄξιον τοῖς ζῶσι τούτους ποθεῖν καὶ σφᾶς αὐτοὺς ὀλοφύρεσθαι καὶ τοὺς προσήκοντας αὐτῶν ἐλεεῖν τοῦ ἐπιλοίπου βίου. τίς γὰρ αὐτοῖς ἔτι ἡδονὴ καταλείπεται τοιούτων ἀνδρῶν θαπτομένων, οἳ πάντα περὶ ἐλάττονος τῆς ἀρετῆς ἡγούμενοι αὑτοὺς μὲν ἀπεστέρησαν βίου, χήρας δὲ γυναῖκας ἐποίησαν, ὀρφανοὺς δὲ τοὺς αὑτῶν παῖδας ἀπέλιπον, ἐρήμους δ’ ἀδελφοὺς καὶ πατέρας καὶ μητέρας κατέστησαν;

 

Το κείμενο με συνδέσεις στα λεξικά του perseus.tufts.edu

 

[70] πολλῶν μὲν γὰρ καὶ καλῶν αἴτιοι γεγένηνται τῇ ἑαυτῶν πατρίδι, ἐπηνώρθωσαν δὲ τὰ ὑφ᾽ ἑτέρων δυστυχηθέντα, πόρρω δ᾽ ἀπὸ τῆς αὑτῶν τὸν πόλεμον κατέστησαν. ἐτελεύτησαν δὲ τὸν βίον, ὥσπερ χρὴ τοὺς ἀγαθοὺς ἀποθνῄσκειν, τῇ μὲν πατρίδι τὰ τροφεῖα ἀποδόντες, τοῖς δὲ θρέψασι λύπας καταλιπόντες.  [71] ὥστε ἄξιον τοῖς ζῶσι τούτους ποθεῖν καὶ σφᾶς αὐτοὺς ὀλοφύρεσθαι καὶ τοὺς προσήκοντας αὐτῶν ἐλεεῖν τοῦ ἐπιλοίπου βίου. τίς γὰρ αὐτοῖς ἔτι ἡδονὴ καταλείπεται τοιούτων ἀνδρῶν θαπτομένων, οἳ πάντα περὶ ἐλάττονος τῆς ἀρετῆς ἡγούμενοι αὑτοὺς μὲν ἀπεστέρησαν βίου, χήρας δὲ γυναῖκας ἐποίησαν, ὀρφανοὺς δὲ τοὺς αὑτῶν παῖδας ἀπέλιπον, ἐρήμους δ᾽ ἀδελφοὺς καὶ πατέρας καὶ μητέρας κατέστησαν;

 

 

Λεξιλογικά

 

ἐπηνώρθωσαν: του ρ. ἐπανορθόω-ῶ: διορθώνω, αναθεωρώ // επαναφέρω κάτι στην προηγούμενη κατάσταση

δυστυχέω-ῶ: είμαι δυστυχισμένος, αστοχώ, αποτυχαίνω, κακοτυχώ, είμαι άτυχος

τὰ δυστυχηθέντα: οι αποτυχίες

πόρρω: μακριά

τὰ τροφεῖα: έξοδα ανατροφής

ὀλοφύρομαι: θρηνώ, οδύρομαι, κλαίω, λυπάμαι, ικετεύω θρηνώντας

οἱ προσήκοντες: οι συγγενείς

ἐλεέω-ῶ: λυπάμαι, ευσπλαχνίζομαι

καταλείπω: αφήνω πίσω, κληροδοτώ, εγκαταλείπω, ανέχομαι, επιτρέπω

ἀπολείπω: αφήνω πίσω, κληροδοτώ, εγκαταλείπω

κλέος: δόξα

 

Χρησιμοποίησε το λεξικό των H.G. Liddell & R. Scott για τις άγνωστες λέξεις ψηφίδες

 

Σύνταξη - Μετάφραση

Συντακτική ανάλυση: για να δεις τη συντακτική ανάλυση, πέρασε τον δείκτη πάνω από τις λέξεις, αν χρησιμοποιείς υπολογιστή, ή κτύπα τη λέξη, αν χρησιμοποιείς τηλέφωνο ή τάμπλετ.

Για τη μετάφραση της κάθε σειράς πάτα το .

Για όλη τη μετάφραση πάτα

  

1. πολλῶν, πόρρω, ἐλάττονος: να γραφτούν οι τρεις βαθμοί των επιθέτων στον ίδιο τύπο.

 

θετικόςσυγκριτικόςυπερθετικός
πολλῶνπλειόνων / πλεόνωνπλείστων
πόρρω πορρωτέρωπορρωτάτω
μικρᾶςμικροτέρας / ἐλάττονος / ἥττονοςμικροτάτης / ἐλαχίστης / ἡκίστης

 

 

2. ἐπηνώρθωσαν, καταλείπεται, ἀπεστέρησαν, ἀπέλιπον: να γίνει χρονική αντικατάσταση.

 

ΕνεστώταςΠαρατατικόςΜέλλονταςΑόριστοςΠαρακείμενοςΥπερσυντέλικος
ἐπανορθοῦσινἐπηνώρθουνἐπανορθώσουσινἐπηνώρθωσαν ἐπηνωρθώκασιν

--

καταλείπεται κατελείπετοκαταλείψεται, καταλειφθήσεταικατελίπετο, κατελείφθηκαταλέλειπταικατελέλειπτο
ἀποστεροῦσι / ἀποστερίσκουσιἀπεστέρουνἀποστεροῦσι / ἀποστερήσουσιἀπεστέρησαν ἀπεστερήκασι

--

ἀπολείπουσινἀπέλειπονἀπολείψουσινἀπέλιπονἀπολελοίπασινἀπελελοίπεσαν