Ανδρέας Ιωάννου Κασσέτας

 

Διδακτική της Φυσικής

 

  Τα ερωτήματα

 

Ποιες είναι σήμερα οι κυρίαρχες ιδέες για τη μάθηση;

 

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του κονστρουκτιβιστικού μοντέλου ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ;

 

Να αναφέρετε τρεις χαρακτηριστικές περιπτώσεις που να πιστοποιούν ότι οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών έχουν ομοιότητες με επιστημονικές θεωρίες του παρελθόντος

 

Πώς μπορούμε να πετύχουμε την εννοιολογική αλλαγή;

 

Πώς συγκροτείται ένα σχέδιο μαθήματος;

 

Ποιο είναι το παιδαγωγικό περιβάλλον για μία διδασκαλία προσανατολισμένη 

α. στην οικοδόμηση της γνώσης           β. στη μεταφορά της γνώσης

 

Τι ακριβώς είναι το ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ;

 

Είναι αναγκαία η χρήση προβλημάτων και ασκήσεων κατά τη διδασκαλία της Φυσικής στο Λύκειο;

 

Σας δίνεται το παρακάτω πρόβλημα φυσικής:

Ακίνητο σώμα μάζας Μ = 100 g βρίσκεται πάνω σε λείο οριζόντιο επίπεδο και είναι προσδεμένο στην άκρη οριζόντιου ελατηρίου σταθεράς k= 300 N/m, η  άλλη άκρη του οποίου  είναι στερεωμένη ακλόνητα.   Βλήμα μάζας m =20 g   κινούμενο οριζόντια  κατά τη διεύθυνση του άξονα του ελατηρίου, με ταχύτητα υ = 30m/s,  συγκρούεται με το σώμα M  και ενσφηνώνεται σε αυτό. Να υπολογίσετε:  α. την κοινή ταχύτητα που αποκτούν τα δύο σώματα αμέσως μετά τη σύγκρουση β. το διάστημα που θα διανύσει το συσσωμάτωμα, μέχρι να σταματήσει για πρώτη φορά

γ. σε πόσο χρόνο από τη στιγμή της σύγκρουσης το συσσωμάτωμα θα σταματήσει για πρώτη φορά

 Σας ζητούμε

 

1.      να αξιολογήσετε τη διατύπωσή του και να προτείνετε τις αλλαγές που εσείς κρίνετε

 

2.      να αιτιολογήσετε για ποιους διδακτικούς στόχους εξυπηρετεί η πρόταση για λύση

      και η παρουσίαση της επίλυσης του συγκεκριμένου προβλήματος

 

 

Ποιες είναι οι βασικές στρατηγικές για τη λύση ενός προβλήματος φυσικής;

Να απαντήσετε με ένα παράδειγμα.

 

Ποιοι είναι οι ρόλοι εκπαιδευτικού και  μαθητή κατά κονστρουκτιβιστική διδασκαλία; 

Ποιοι είναι οι αντίστοιχοι ρόλοι κατά την δασκαλοκεντρική διδασκαλία; 

 

Ποια είναι τα κριτήρια βάσει  των οποίων θα αξιολογήσετε ένα σχολικό εγχειρίδιο φυσικής;

 

Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του κονστρουκτιβιστικού μοντέλου ΜΑΘΗΣΗΣ;