Το cySlang είναι ένα πολυμεσικό διαδικτυακό λεξικό που επιχειρεί να παρουσιάσει συστηματικά

και παραστατικά μία από τις λιγότερο μελετημένες όψεις όχι μόνο της κυπριακής διαλέκτου,

αλλά και ολόκληρης της ελληνικής γλώσσας.

http://www.cyslang.com/