ΦΕΚ 17     ΤΕΥΧΟΣ Α'  15-2-2017
Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελ-
λάδας και άλλες διατάξεις.