Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανακοινώνει την ολοκλήρωση

της μετάφρασης και προσαρμογής του

προτύπου καταλογογράφησης MARC21 στα Ελληνικά,

από ομάδα βιβλιοθηκονόμων της Βιβλιοθήκης.

Η εργασία αυτή έγινε με στόχο την υποστήριξη της καταλογογράφησης

στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Αιγαίου,

αλλά διατίθεται προς μεταφόρτωση και στον παρακάτω σύνδεσμο,

για μη εμπορική χρήση, από κάθε ενδιαφερόμενο.