επίσημη ιστοσελίδα στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
http://15gym-perist.att.sch.gr/

η-τάξη στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
http://eclass.sch.gr/modules/auth/opencourses.php?fc=%C3-610

πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης MOODLE στο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
http://15gym-perist.att.sch.gr/eclass/login/index.php

GOOGLE PLUS
https://plus.google.com/u/0/116213776642662016992/posts

TWITTER
https://twitter.com/15gymperist