Το περιοδικό "ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ"

βρίσκεται ελεύθερο και προσβάσιμο στην ιστοσελίδα

http://journal.openet.gr/index.php/openjournal