Επιμένουν να 

ΜΗ βλέπουν τους μαθητές τους ως πελάτες, αλλά ως παιδιά τους

ΜΗΝ ασχολούνται με το εισόδημα, αλλά με το αποτέλεσμα

ΜΗ θεωρούν τη δουλειά τους επάγγελμα, αλλά λειτούργημα

 

Ποοοόσο... αιθεροβάμονες, αλήθεια!