Τελευταία ενημέρωση

εδώ


ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Κεντρική
Πίνακας Περιεχομένων
Ευρετήριο
Γενικό Μέρος
Ειδικό Μέρος
Παρουσιάσεις Ενοτήτων
Κατηγοριοποίηση Ε.Λ.
Σελίδες με Λογισμικό
Εκπαιδευτικό Σενάριο
Βιβλιογραφία ΤΠΕ


Κεντρική
Ενότητα 1.1
Ενότητα 1.2
Ενότητα 2.1 & 2.2
Ενότητα 2.3.1 & 2.3.2
Ενότητα 3.1
Ενότητα 3.2
Ενότητα 3.3
Ενότητα 3.4
Ενότητα 3.5
Ενότητα 3.6.1 & 3.6.2 & 3.6.3
Ενότητα 4.1
Ενότητα 4.2
Ενότητα 4.3
Ενότητα 5.1 & 5.2


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΣΕ


Πρόγραμμα Σπουδών ΚΣΕ_Γενικό Μέρος
Πρόγραμμα Σπουδών ΚΣΕ_Ειδικό Μέρος (ΠΕ60-70)


ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΣ


Διαδρομή Υλοποίησης του ΑΠΣ για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στα ΚΣΕ (ΠΕ60-70)

Διαδρομή Υλοποίησης του ΑΠΣ για την Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στα ΚΣΕ (ΠΕ60-70) - Νηπιαγωγοί


ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΣΕ


Επιμορφωτικό Υλικό ΚΣΕ - Γενικό Μέρος
Επιμορφωτικό Υλικό ΚΣΕ - Ειδικό Μέρος (ΠΕ70)

Επιμορφωτικό Υλικό ΚΣΕ - Ειδικό Μέρος (ΠΕ60)

Διαδραστικά Συστήματα Διδασκαλίας και η Αξιοποίησή τους στην Προσχολική και την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Ο Διαδραστικός Πίνακας στη Σχολική Τάξη. Μέρος Α: Θεωρητικό Πλαίσιο

Ο Διαδραστικός Πίνακας στη Σχολική Τάξη. Εκπαιδευτικά Σενάρια


ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ


Σχάρα Παρουσίασης & Ανάλυσης Λογισμικών για Εκπ/κούς ΠΕ 60-70

Κατάλογοι Λογισμικών ΚΣΕ

Εκπαιδευτικό Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα

Κατάλογος Ελληνικού Εκπαιδευτικού Λογισμικού (Ε.Α.Ι.Τ.Υ., 2002)


PRINT PDF   

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ


ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΕΣ

1. Τεχνολογίες Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση, εκπαιδευτική πολιτική και επιστημονική θεμελίωση

1.1 Ο ρόλος των ΤΠΕ στη δόμηση της κοινωνίας της Γνώσης. Η ένταξη των ΤΠΕ στα πλαίσια των στόχων της εκπαίδευσης για το 2010.

1.2 Μοντέλα εισαγωγής ΤΠΕ στην εκπαίδευση.

 
 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν στοιχειωδώς:
α) τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2010 και γενικότερα την πολιτική των Ευρωπαϊκών χωρών για τη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική διαδικασία
β) τα μοντέλα ένταξης των ΤΠΕ τόσο σε μακροεπίπεδο (εκπαιδευτική πολιτική) όσο και σε μικροεπίπεδο (σχολική μονάδα)


2. Σύγχρονες αντιλήψεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία και η εφαρμογή τους με εργαλεία υπολογιστικής και δικτυακής τεχνολογίας

2.1 Σύγχρονες θεωρήσεις για τη μάθηση.

2.2 Σύγχρονες προσεγγίσεις στη Διδακτική.

2.3.1 & 2.3.2 Χρήση και υποστήριξη Κοινοτήτων Πρακτικής και Μάθησης.

 

 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει:

α) να έχουν βασικές γνώσεις των κυριοτέρων ρευμάτων σκέψης στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης και των επιπτώσεων τους στην οργάνωση διδακτικών καταστάσεων με τη βοήθεια των ΤΠΕ

β) να γνωρίζουν τις γενικές κατευθύνσεις της αξιοποίησης των ΤΠΕ σύμφωνα με σύγχρονες θεωρίες μάθησης και σύγχρονες παιδαγωγικές αντιλήψεις.

γ) να γνωρίζουν χαρακτηριστικά των ρόλων του εκπαιδευτικού και του μαθητή έτσι όπως αυτοί διαμορφώνονται μέσα από τις σύγχρονες αντιλήψεις για τη μάθηση και τη διδασκαλία.

δ) να γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία σχεδιασμού εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με διαθεματικό χαρακτήρα και τύπου project.

ε) να έχουν γνώσεις του ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν οι ψηφιακές Κοινότητες Πρακτικής και Μάθησης.


3. Χρήση των βασικών εργαλείων πληροφορικής, πολυμεσικών εργαλείων και του διαδικτύου

3.1 Το Διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών.

3.2 Αξιοποίηση-Αξιολόγηση ιστοσελίδων, ιστοχώρων και πυλών.

3.3 Σχεδίαση μαθημάτων με τη χρήση του Διαδικτύου.

3.4 Δημιουργία μαθησιακού υλικού πολυμέσων και υπερμέσων.

3.5 Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (CMS, LMS): Γνωριμία και χρήση.

3.6.1 Διδάσκοντας με τη βοήθεια επεξεργαστή κειμένου.

3.6.2 Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού υπολογιστικών φύλλων.

3.6.3 Διδάσκοντας με τη βοήθεια λογισμικού παρουσιάσεων.

 
 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει:

α) να μπορούν να αναζητούν με αποτελεσματικό τρόπο πληροφορίες και ψηφιακούς πόρους μέσα από το διαδίκτυο και να είναι σε θέση να εκτιμήσουν την αξιοπιστία και την εν γένει διδακτική αξία των πληροφοριών αυτών, έχοντας επίγνωση των πρακτικών ορθής χρήσης τους.

β) να γνωρίζουν τις θεωρητικές αρχές αξιοποίησης του διαδικτύου στη διδασκαλία και τη μάθηση και διδακτικές προσεγγίσεις με τη χρήση του διαδικτύου.

γ) να μπορούν να επιλέγουν το κατάλληλο πολυμεσικό υλικό για μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική χρήση.

δ) να έχουν στοιχειώδεις γνώσεις για τα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης και Περιεχομένου

ε) να κατανοούν τις δυνατότητες των επεξεργαστών κειμένου, των λογιστικών φύλλων, των λογισμικών παρουσίασης και εν γένει των εφαρμογών γραφείου. Να μπορούν να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες με τα προαναφερθέντα λογισμικά γενικής χρήσης.


4. Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού

4.1 Βασικές κατηγορίες λογισμικού.

4.2 Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού.

4.3 Συνοπτική παρουσίαση υφιστάμενου εκπαιδευτικού λογισμικού και λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα.

 
 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Οι επιμορφούμενοι πρέπει:

α) να γνωρίζουν τις βασικές κατηγορίες λογισμικού από πλευράς χαρακτηριστικών και από πλευράς δραστηριοτήτων με τη χρήση τους και να είναι σε θέση να αποφανθούν για το πλαίσιο ένταξης ενός εκπαιδευτικού λογισμικού μετά από σχετική αξιολόγησή του.

β) να είναι ενημερωμένοι για χαρακτηριστικά εκπαιδευτικά λογισμικά, εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας.


5. Θέματα υποστήριξης σχολικών εργαστηρίων

5.1 & 5.2 Σχολικό εργαστήριο πληροφορικής και εισαγωγή στα θέματα ασφάλειας.

 
 

ΣΤΟΧΟΙ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν τις βασικές γνώσεις για θέματα λειτουργίας και ασφαλείας του σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής. Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί πρέπει:

α) να έχουν βασικές λειτουργικές γνώσεις σχετικές με τα δίκτυα και τους σταθμούς εργασίας.

β) να μπορούν να διαχειρίζονται περιφερειακές συσκευές και αποθηκευτικά μέσα και να αντιμετωπίζουν στοιχειωδώς θέματα ασφαλείας.


ΚΕΝΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΚΣΕ)


ΚΣΕ Καλλιθέας 2010
ΚΣΕ Καλλιθέας 2011
ΚΣΕ ΤΕΙ Πειραιά 2011
ΚΣΕ Καλλιθέας 2012
ΚΣΕ Καλλιθέας 2013
ΚΣΕ Καλλιθέας 2014
ΚΣΕ Καλλιθέας 2015


Το Ιστολόγιό μας Ιστοεξερεύνηση (Webquest)

View kse7kal's profile on slideshare Wikispaces


ΧΡΗΣΙΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ


View nikbalki's profile on slideshare


ΚΟΜΒΟΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ


ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Β' ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΙΙ

ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ


ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ


ΕΑΙΤΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΥΠΔΒΜΘ

ΕΠΕΑΕΚ

Copyright©2008-2014 Νικόλαος Μπαλκίζας
e-mail: nikbalki@sch.gr

Creative Commons License
Επιμόρφωση Β' Επιπέδου, Νικόλαος Μπαλκίζας διέπεται από άδεια Creative Commons Αναφορά-Μη Εμπορική Χρήση-Παρόμοια διανομή 3.0 Ελλάδα