Σύγκριση Αριθμών

Σύγκριση Αριθμών

http://www.mathematica.gr/forum/viewtopic.php?f=109&t=30104 Άσκηση 2Να συγκριθούν οι αριθμοί...

Να βρεθούν τα άγνωστα ψηφία

Να βρεθούν τα άγνωστα ψηφία

  ΑΣΚΗΣΗ 4:   Να βρεθούν τα ψηφία , αν γνωρίζουμε ότι ο αριθμός διαιρείται με το , με το και...

Επτάδες φυσικών αριθμών

Επτάδες φυσικών αριθμών

Να αποδειχθεί ότι σε οποιαδήποτε επτάδα φυσικών αριθμών μικρότερων του 126, μπορούμε να βρούμε...

Άσκηση ΔΦ4

Να εξετάσετε αν υπάρχουν θετικοί ακέραιοι x,y,zτέτοιοι ώστε να ισχύει: 5x+6y=3·9z...

Άσκηση AN5

Αν x,y,z>0 x,y,z > 0 , να αποδείξετε ότι: x2+z2y+y2+x2z+z2+y2x≥2(x+y+z) \frac{x^2...

ΑΝ6 - Ανισότητα Nesbitt

Για κάθε a,b,c>0 a,b,c>0 να αποδειχθεί ότι: ab+c+bc+a+cb+a≥32 \frac{a}{b+c} +...

Ανισότητα Αναδιάταξης

Ανισότητα αναδιάταξης (Rearrangement inequality) Η ανισότητα αναδιάταξης αποτελεί φυσιολογική...

Πλήθος διαγωνίων κυρτού πολυγώνου

Σε ένα κυρτό πολύγωνο με n n πλευρές να βρεθεί το πλήθος των διαγωνίων του, ως συνάρτηση του n...

ΣΥ7 - Συστήματα αλγεβρικών εξισώσεων

Να λυθεί στους πραγματικούς το σύστημα: x2=y3-3y2+2y x^2=y^3-3y^2+2y ,  y2=x3-3x2+2x...

 • Σύγκριση Αριθμών

  Σύγκριση Αριθμών

  Tuesday, 14 April 2015 20:44
 • Να βρεθούν τα άγνωστα ψηφία

  Να βρεθούν τα άγνωστα ψηφία

  Tuesday, 14 April 2015 21:17
 • Επτάδες φυσικών αριθμών

  Επτάδες φυσικών αριθμών

  Wednesday, 15 April 2015 23:54
 • Άσκηση ΔΦ4

  Friday, 17 April 2015 10:57
 • Άσκηση AN5

  Friday, 17 April 2015 11:11
 • ΑΝ6 - Ανισότητα Nesbitt

  Saturday, 18 April 2015 18:24
 • Ανισότητα Αναδιάταξης

  Saturday, 18 April 2015 18:47
 • Πλήθος διαγωνίων κυρτού πολυγώνου

  Thursday, 23 April 2015 01:30
 • ΣΥ7 - Συστήματα αλγεβρικών εξισώσεων

  Saturday, 09 May 2015 18:56

Ηλεκτρονική τάξη sch και μαθηματικά σύμβολα.

Μπορούμε να προσθέσουμε και μαθηματικές εκφράσεις στη δημιουργία ασκήσεων μέσω του PHP MathPublisher ως εξής :

Συγκεκριμένα μπορείτε να βάλετε μαθηματικά σύμβολα στο πεδίο "Περιγραφή Άσκησης" όταν δημιουργείτε μια καινούρια άσκηση (ή όταν την διορθώνετε) και στο πεδίο "Προαιρετικό Σχόλιο" όταν δημιουργείτε μια καινούρια ερώτηση σε μια άσκηση (ή όταν την διορθώνετε).

Τα μαθηματικά σύμβολα πρέπει απαραίτητα να περικλείονται με τα tags<m> και</m>. Π.χ.<m>sqrt{x-1}</m>  θα σχηματίσει την τετραγωνική ρίζα του x-1.
Για την σύνταξη των υπόλοιπων μαθηματικών συμβόλων ανατρέξτε στο σύνδεσμο (http://wiki.openeclass.org/el:mathp).

Παραδείγματα:

[m]S(f)(t)=a_{0}+sum{n=1}{+infty}{a_{n} cos(n omega t)+b_{n} sin(n omega t)}[/m]
[m]delim{lbrace}{matrix{3}{1}{{3x-5y+z=0} {sqrt{2}x-7y+8z=0} {x-8y+9z=0}}}{ }[/m]
[m]delim{|}{{1/N} sum{n=1}{N}{gamma(u_n)} - 1/{2 pi} int{0}{2 pi}{gamma(t) dt}}{|} <= epsilon/3[/m]

Λίστα εντολών :

Usual commands
x+y : x+y
x-y : x-y
x*y : x*y
x/y : x/y
x^y : x^y
x_y : x_y
x<>y : x<>y
x>y : x>y
x>=y : x>=y
x<y : x<y
x<=y : x<=y
Parenthesis
visible : (x)
invisible : {x}
Math space
a~b : a~b
Greek letters
alpha : alpha
beta : beta
gamma : gamma
delta : delta
epsilon : epsilon
varepsilon : varepsilon
zeta : zeta
eta : eta
theta : theta
vartheta : vartheta
iota : iota
kappa : kappa
lambda : lambda
mu : mu
nu : nu
xi : xi
pi : pi
varpi : varpi
rho : rho
varrho : varrho
sigma : sigma
varsigma : varsigma
tau : tau
upsilon : upsilon
phi : phi
varphi : varphi
chi : chi
psi : psi
omega : omega
Gamma : Gamma
Lambda : Lambda
Sigma : Sigma
Psi : Psi
Delta : Delta
Xi : Xi
Upsilon : Upsilon
Omega : Omega
Theta : Theta
Pi : Pi
Phi : Phi
Symbols
infty : infty
in : in
notin : notin
forall : forall
exists : exists
notexists : notexists
partial : partial
approx : approx
pm : pm
inter : inter
union : union
ortho : ortho
parallel : parallel
backslash : backslash
prime : prime
wedge : wedge
vert : vert
lbrace : {
rbrace : }
circ : circ
varnothing : varnothing
subset : subset
notsubset : notsubset
cdots : cdots
vdots : vdots
ddots : ddots

Arrows :
left : left
right : right
leftright : leftright
doubleleft : doubleleft
doubleright : doubleright
doubleleftright : doubleleftright
nearrow : nearrow
searrow : searrow
Sets
bbR : bbR
bbN : bbN
bbZ : bbZ
bbC : bbC
Roots
sqrt{a} : sqrt{a}
root{n}{a} : root{n}{a}
Limits
lim{a}{x} : lim{a}{x}
Big operators
int{a}{b}{x} : int{a}{b}{x}
doubleint{a}{b}{x} : doubleint{a}{b}{x}
tripleint{a}{b}{x} : tripleint{a}{b}{x}
oint{a}{b}{x} : oint{a}{b}{x}
sum{a}{b}{x} : sum{a}{b}{x}
prod{a}{b}{x} : prod{a}{b}{x}
bigcup{a}{b}{x} : bigcup{a}{b}{x}
bigcap{a}{b}{x} : bigcap{a}{b}{x}
Delimiters
delim{[}{x}{]} : delim{[}{x}{]}
delim{]}{x}{]} : delim{]}{x}{]}
delim{[}{x}{[} : delim{[}{x}{[}
delim{]}{x}{[} : delim{]}{x}{[}
delim{lbrace}{x}{rbrace} : delim{lbrace}{x}{rbrace}
delim{|}{x}{|} : delim{|}{x}{|}
delim{vert}{x}{vert} : delim{vert}{x}{vert}
Matrix
matrix{num of lines}{num of columns}{first_element ... last_element}
Example :
matrix{2}{3}{a b c d e f g} : matrix{2}{3}{a b c d e f g}

Tabular
tabular{lines description}{columns description}{first_element ... last_element}
lines description : sequence of 1 (draw the horizontal line) or 0 (don't draw the horizontal line) - the length of the sequence=num of lines+1
columns description : sequence of 1 (draw the vertical line) or 0 (don't draw the vertical line) - the length of the sequence=num of columns+1
Examples :
tabular{111}{1111}{a b c d e f g} : tabular{111}{1111}{a b c d e f g}

tabular{1001}{101}{1 2 3 4 5 6} : tabular{1001}{101}{1 2 3 4 5 6}

Constructions
vec{express} : vec{express}

{express}under{foo} : {express}under{foo}

{express}over{foo} : {express}over{foo}

overline{express} : overline{express}

underline{express} : underline{express}

hat{express} : hat{express}

Τα παραδείγματα και η λίστα εντολών προέρχεται από εδώ.

Add comment


Security code
Refresh