Ερευνητική Εργασία

Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 97364/Γ2/30-08-2011 έγγραφο του ΥΠΔΒΜΘ με θέμα: «Οδηγίες για τη διδασκαλία της Ερευνητικής Εργασίας της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2011-2012»

Μετά την καθιέρωση των Ερευνητικών Εργασιών στην Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου από το σχολικό έτος 2011-2012 ως διακριτή ενότητα του Προγράμματος Σπουδών, παρακαλούμε τους Σχολικούς Συμβούλους Δ/θμιας Εκπ/σης στους οποίους έχει ανατεθεί η γενική παιδαγωγική ευθύνη συγκεκριμένων σχολείων της έδρας τους, να μεριμνήσουν ώστε:

  • τα θέματα που έχουν προταθεί να εμπίπτουν τουλάχιστον σε τρεις από τους επόμενους κύκλους: α) «Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες», β) «Τέχνη και Πολιτισμός», γ) «Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Τεχνολογία» και δ) «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ή να συνδυάζουν κάποιους από αυτούς,
  • να τηρούνται τα πλησιέστερα όρια ως προς την κατανομή των μαθητών στις ερευνητικές εργασίες,
  • να έχει οριστεί Συντονιστής των Ερευνητικών Εργασιών,
  •  να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα που περιγράφονται στο με αρ. πρωτ. 97364/Γ2/30-08-2011 έγγραφο του ΥΠΔΒΜΘ,
  •  η ειδικότητα ή οι ειδικότητες που θα αναλάβουν την εποπτεία και την καθοδήγηση της κάθε ερευνητικής εργασίας να είναι συναφής κάθε φορά με το υπό πραγμάτευση θέμα.
  • τα θέματα στα οποία θα εμπλέκεται ένας εκπαιδευτικός να μην ξεπερνούν τα δύο ανά τετράμηνο. Για το τρέχον πιλοτικό τετράμηνο ισχύει ότι έχει ήδη αποφασιστεί.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι κάθε μία από τις επιμέρους μαθητικές ομάδες των Τμημάτων Ενδιαφέροντος ετοιμάζει και υποβάλλει για αξιολόγηση τον φάκελό της, σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στο ΒΙΒΛΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ για τις Ερευνητικές Εργασίες (σελ. 34-47), το οποίο έχει ήδη αναρτηθεί στο ψηφιακό σχολείο και στην ιστοσελίδα του ΟΕΠΕΚ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΛΑ?ΔΗΣ

Κάντε ένα σχόλιο

Πρέπει να έχετε συνδεθεί για να αφήσετε σχόλιο. Σύνδεση »

Blog created by Maria Samiou