Από τον συνάδελφο Παναγιώτη Τσιωτάκη πήραμε και δημοσιεύουμε το παρακάτω:

Σας καλωσορίζουμε στην Ηλεκτρονική Κοινότητα Εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΗΚΕΠ). Το πρόγραμμα αυτό σχεδιάστηκε από την Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με την επιστημονική καθοδήγηση του Αναπληρωτή Καθηγητή Αθανάσιου Τζιμογιάννη. Αποτελεί συνέχεια της συμμετοχής μας στην Ομάδα Ανάπτυξης του νέου Προγράμματος Σπουδών και έχει ως στόχο την παιδαγωγική υποστήριξη των εκπαιδευτικών Πληροφορικής των σχολείων που συμμετέχουν στην πιλοτική φάση εφαρμογής των νέων Προγραμμάτων Σπουδών για την Πληροφορική και τις ΤΠΕ, στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο, αξιοποιώντας τεχνολογίες και μεθόδους ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) τη δημιουργία, ανάπτυξη και υποστήριξη μιας Ηλεκτρονικής Κοινότητας Εκπαιδευτικών Πληροφορικής, η οποία θα σχεδιάζει και θα συνδιαμορφώνει διδακτικές παρεμβάσεις, θα μοιράζεται και θα αξιολογεί εκπαιδευτικό υλικό, εκπαιδευτικά σενάρια, εμπειρίες και κάθε στοιχείο, το οποίο θα μπορούσε να συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα του νέου Προγράμματος Σπουδών στην εκπαιδευτική πρακτική ή στην ανάδειξη σημείων που χρήζουν αλλαγών τη διερεύνηση και μελέτη μιας διαφορετικής προσέγγισης ηλεκτρονικής μάθησης, η οποία υιοθετεί τις αρχές των κοινοτήτων πρακτικής, με στόχο την επιμόρφωση και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών της πράξης.

Το πρόγραμμα αυτό δεν χρηματοδοτείται από κάποιο φορέα. Όλοι οι συμμετέχοντες (διδάσκοντες, ειδικοί επιστήμονες και εκπαιδευτικοί) θα εμπλακούν και θα διαθέσουν το χρόνο τους σε εθελοντική βάση.

Το πρόγραμμα της ΗΚΕΠ θα λειτουργήσει καθ? όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012. Ο συντονισμός, η καθοδήγηση και η υποστήριξη των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών στην Ηλεκτρονική Κοινότητα αναμένεται να γίνει, κυρίως, από τον Παναγιώτη Τσιωτάκη (καθηγητή Πληροφορικής και μέλος της ομάδας ανάπτυξης του νέου Προγράμματος Σπουδών) και τον Αναπληρωτή Καθηγητή Αθανάσιο Τζιμογιάννη (συντονιστή της ομάδας ανάπτυξης του νέου Προγράμματος Σπουδών για τις ΤΠΕ). Στην ΗΚΕΠ αναμένεται να συμμετέχουν, στη συνέχεια, και άλλα μέλη της ομάδας ανάπτυξης του νέου Π.Σ. ή ειδικοί επιστήμονες, με παρεμβάσεις ή/και συμμετοχή σε ομάδες εργασίας.

Οι θεματικές ενότητες της συνεργασίας και αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών της Ηλεκτρονικής Κοινότητας Εκπαιδευτικών Πληροφορικής είναι οι εξής:

 • Γενικές αρχές και φιλοσοφία του νέου Π.Σ. Πληροφορικής-ΤΠΕ
 • Σύγχρονες Παιδαγωγικές προσεγγίσεις για το μάθημα
 • Διδακτική της Πληροφορικής και Παιδαγωγική Γνώση του αντικειμένου
 • Ζητήματα διδακτικού σχεδιασμού και οργάνωσης διδασκαλίας
 • Εξέλιξη της τεχνολογικής γνώσης για το αντικείμενο
 • Σχέδια έρευνας (projects) με ΤΠΕ
 • Χρήση εργαλείων Web2.0 στο μάθημα της Πληροφορικής-ΤΠΕ.

Οι εκπαιδευτικοί που θα ολοκληρώσουν το πρόγραμμα και θα συμμετάσχουν ενεργά στα δρώμενα της Ηλεκτρονικής Κοινότητας, θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης και συμμετοχής από το Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Η τεχνολογική πλατφόρμα

Η τεχνολογική υποδομή που θα υποστηρίξει τη λειτουργία της ΗΚΕΠ φιλοξενείται και συντηρείται αποκλειστικά από την Ομάδα Συντονισμού στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η διαδικτυακή πλατφόρμα υποστήριξης της κοινότητας αποτελείται από λογισμικά ανοικτού κώδικα τελευταίας γενιάς και συγκεκριμένα πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης: Moodle πλατφόρμα συνεργασίας και eportfolio: Mahara πλατφόρμα wiki: Mediawiki σύστημα βιντεοδιάσκεψης: BigBlueButton.

Η πρόσβαση σε όλα τα επιμέρους συστήματα γίνεται με ενιαίο τρόπο και με τη χρήση ενός λογαριασμού χρήστη (single sign-on).

Λίγα λόγια για τις Ηλεκτρονικές Κοινότητες Μάθησης

Ο σχεδιασμός, η λειτουργία και η μελέτη Ηλεκτρονικών Κοινοτήτων Μάθησης αποτελεί διεθνώς ένα ανοικτό ερευνητικό ζήτημα. Μια Κοινότητα Μάθησηςυιοθετεί τις αρχές των κοινοτήτων πρακτικής, όπου οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να εμπλακούν σε συνεργατικές διαδικασίες υλοποίησης, εξάσκησης και, τελικά, μάθησης. Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται ότι η γνώση γύρω από ένα κοινό αντικείμενο αναπτύσσεται μέσω της προσωπικής ενασχόλησης κάθε συμμετέχοντα, της συνεργασίας, της διαμοίρασης και διάχυσης στην Κοινότητα.

Μια Ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης λειτουργεί σε ένα πλαίσιο, όπου η αλληλεπίδραση, η διαμοίραση ιδεών και υλικού, ο σχολιασμός και η βελτίωση της δουλειάς των άλλων αποτελούν κοινή πρακτική. Η αλληλεγγύη, ο σεβασμός και η εκτίμηση είναι ισχυροί παράγοντες σύνδεσης και υποστήριξης μεταξύ των μελών της κοινότητας. Οι συντονιστές και οι συμμετέχοντες συνδιαμορφώνουν το πλαίσιο συνεργασίας, ώστε να παρέχεται υψηλό επίπεδο διαλόγου και αλληλεπίδρασης, υποστήριξης, συνδημιουργίας και διαμοίρασης υλικού, με τη δημιουργία ομάδων εκπαιδευτικών που συγκροτούνται και τροποποιούνται δυναμικά.

Η επιτυχία μιας ΗΚΜ βασίζεται στους εξής παράγοντες:

 • ανάπτυξη κινήτρου και υιοθέτηση του κοινού στόχου
 • συστηματική συμμετοχή στη συλλογική προσπάθεια
 • ευέλικτες δραστηριότητες μάθησης
 • υψηλά επίπεδα διαλόγου, αλληλεπίδρασης και συνεργασίας
 • δημιουργία και διαμοίραση νέας γνώσης
 • αυτονομία και ανεξαρτησία των μελών.

Χρονοδιάγραμμα

Στόχος του προγράμματος είναι να καλύψει χρονικά το τρέχον σχολικό έτος 2011-12, μέσα από την ενεργοποίηση, τη συστηματική συμμετοχή και την υλοποίηση ενεργειών από τους συμμετέχοντες, σε εβδομαδιαία βάση. Το πλάνο δράσης προβλέπει:

Φάση γνωριμίας και εξοικείωσης των μελών της κοινότητας.

Κριτική μελέτη, ανάλυση και εξειδίκευση του νέου Π.Σ. Πληροφορικής-ΤΠΕ.

Ανάπτυξη συζητήσεων (forum) για το Π.Σ. και τη στοχοθεσία του.

Ανάλυση των προτεινόμενων εκπαιδευτικών σεναρίων από το Π.Σ. και τον Οδηγό Εκπαιδευτικού. Εφαρμογή των προτεινόμενων εκπαιδευτικών σεναρίων στη διδακτική πράξη (ως έχουν ή με προσαρμογές), αναστοχασμός, κριτική αξιολόγηση, προτάσεις για αλλαγές, βελτιώσεις, επεκτάσεις κ.λπ. (forum).

Μελέτη υλικού σε θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού (όπως authentic learning, project based learning, εκπαιδευτικές εφαρμογές Web 2.0 κ.α.) και διεξαγωγή συζητήσεων (forum).

Συγκρότηση υποομάδων και συνεργατική ανάπτυξη νέων εκπαιδευτικών σεναρίων με χρήση των εργαλείων της πλατφόρμας. Αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική πράξη, διεξαγωγή συζητήσεων, αναστοχασμός, συμπεράσματα κ.λπ. (forum).

Αποτίμηση της λειτουργίας της Κοινότητας και της εμπειρίας των συμμετεχόντων.

Συμμετοχή

Συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στο ερωτηματολόγιο επιβεβαιώνετε τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα αυτό και βοηθάτε σημαντικά την Ομάδα Συντονισμού στον καλύτερο σχεδιασμό της Κοινότητας. Η Ομάδα Συντονισμού δεσμεύεται ότι το υλικό, που θα δημιουργηθεί και θα διατηρείται στις τεχνολογικές πλατφόρμες της Κοινότητας, θα είναι διαθέσιμο σε όλους και θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς και ερευνητικούς σκοπούς. Διαβεβαιώνουμε επίσης όλους τους συναδέλφους ότι θα τηρηθούν αυστηρά τα διεθνώς καθιερωμένα κριτήρια δεοντολογίας της εκπαιδευτικής έρευνας.

Κάθε πρόταση ή πρωτοβουλία είναι καλοδεχούμενη και επιθυμητή, τόσο για τη διαμόρφωση των υπό μελέτη αντικειμένων όσο και για την επέκταση της δράσης. Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Παναγιώτη Τσιωτάκη (email: ptsiotakis@yahoo.gr ).

Καλή επιτυχία στην κοινή μας προσπάθεια

Ομάδα Ηλεκτρονικής Μάθησης

Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

http://eprl.korinthos.uop.gr/s/index.php/2011-11-02-18-16-34

Κάντε ένα σχόλιο

Πρέπει να έχετε συνδεθεί για να αφήσετε σχόλιο. Σύνδεση »

Blog created by Maria Samiou