Σχημάτισε τα απαρέμφατα μέσης φωνής των ρημάτων

 
Ρήμα Ενεστώτας Μέλλοντας Αόριστος Παρακείμενος
ΛΥΟΜΑΙΛΥΛΥΛΥΛΕΛΥ
ΓΡΑΦΟΜΑΙ ΓΡΑΦΓΡΑΓΡΑΓΕΓΡΑ
ΠΕΙΘΟΜΑΙ ΠΕΙΘΠΕΙΠΕΙΠΕΠΕΙ
ΑΛΛΑΤΤΟΜΑΙ ΑΛΛΑΤΤΑΛΛΑΑΛΛΑΗΛΛΑ