Αγγλικά ειδικότητας

Πρόγραμμα Σπουδών, Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες Διδασκαλίας

Περισσότερα...
Σχολικό Εγχειρίδιο Πρόγραμμα Σπουδών Διδακτέα ύλη - Οδηγίες Διδασκαλίας
Σχολικό Εγχειρίδιο
Exploiting the Earth - Αγγλικά ειδικότητας

Συγγραφείς:
Διαμαντίδου Αγγελική,
Βασσάλου Ελένη,
Μηχανικού Γαρυφαλλιά
Μωραΐτάκη Μαρία

Αναλογικά εφαρμοζόμενο το Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία των Αγγλικών στα ΤΕΕ.(pdf ΦΕΚ 536/τ.Β΄/5−5−2003).

Προτείνεται η χρησιμοποίηση των βιβλίων:
1. Today’s Agriculture Γ΄ ΤΕΛ ΟΕΔΒ 1994
2. English for the Hotel and Tourist Trade Γ΄ ΤΕΛ ΟΕΔΒ 1995

Γενικός σκοπός: Η εξοικείωση των μαθητών της ειδικότητας στη χρήση αγγλικής ορολογίας γύρω από τον αγροτικό και αγροτουριστικό χώρο. Επίσης η ενίσχυση της υπάρχουσας γνώσης από τα μαθήματα Αγγλικών γενικής παιδείας.

Από το βιβλίο 1:
Welcome to our farm: 5 ωρες/εβδ
Agricultural technology and market: 5 ωρες/εβδ
Trees are living organisms: 5 ωρες/εβδ
Some hints on agriculture careers and ecology: 5 ωρες/εβδ

Από το βιβλίο 2:
κεφ I. Hotels services (1,2,7,): 10 ωρες/εβδ
κεφ II. Food and beverage service: 10 ωρες/εβδ
κεφ III. Tourist services (17,18): 10 ωρες/εβδ
κεφ IV. Jobs in the hotel and restaurant: 10 ωρες/εβδ
Business and business correspondence

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό