Μετατροπή Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ίδρυση Λυκειακών Τάξεων σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΥΑ ΦΕΚ 2532/τ. Β’/17-08-2016).

Μετατροπή Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ίδρυση Λυκειακών Τάξεων σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. (ΥΑ ΦΕΚ 2532/τ. Β’/17-08-2016)

Αριθμ. 128740/Δ3  (1)
Μετατροπή Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ίδρυση Λυκειακών Τάξεων σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
Α. τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 1γ εδάφιο βα) του άρθρου 28 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193 /τ.Α?/17-9-2013).
2. Των άρθρων 8, 11 του Ν. 3699/2008 «Ειδική αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες» (ΦΕΚ 199/τ.Α?/2-10-2008).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 1566/1985 (Α? 167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 11 του Ν. 1966/1991 (Α? 147).
4. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (κωδικοποιητικό Π.δ. 63/2005, Α? 98).
5. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ 114/τ.Α?/22-9-2015) με θέμα: Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.
6 Το Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ 116/τ.Α?/ 23-9-2015) με θέμα: Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών της παρ. 2, του άρθρου 2 του Π.δ. 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α?/22-11-2010) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες».
Β. 1. Τις προτάσεις των Περιφερειακών Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας.
2. Τις Εισηγήσεις των ΚΕΔΔΥ.
3. Τις προτάσεις των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας.
Γ. Τις σχετικές γνωμοδοτήσεις των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων
Δ. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε τις παρακάτω μεταβολές σχολικών μονάδων ΕΑΕ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Α. Μετατρέπονται, από το σχολικό έτος 2016-2017, τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (TEE) A? βαθμίδας και τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (TEE) Α? βαθμίδας των παρακάτω Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας:
– To TEE ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α? και Β? ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΔΡΑΜΑΣ (ΦΕΚ 1509/τ.Β?/13-10-2006) σε Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο Δράμας.
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έβρου:
– To TEE ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α? ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ 1509/τ.Β?/13-10-2006) σε Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής.
– To TEE ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α? ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΧΑΡΝΩΝ  (ΦΕΚ 1400/τ.Β?/13-09-2004) σε Ειδικό Επαγγελματικό
Γυμνάσιο Αχαρνών.
– To TEE ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α? ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ (ΦΕΚ 1397/τ.Β?/10-10-2005) σε Ειδικό Επαγγελματικό
Γυμνάσιο Κορωπίου.
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β? Αθήνας:
– To TEE ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α? και Β? ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ΦΕΚ 1509/τ.Β?/13-10-2006) σε Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο Αμαρουσίου.
– To TEE ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α? ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΦΕΚ 1397/τ.Β?/
10-10-2005) σε Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής.
– To TEE ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α και Β κύκλου ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΩΝ ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (ΦΕΚ 1509/τ.Β?/13-10-2006) σε Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο Αγίας Παρασκευής.
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ? Αθήνας:
– To TEE ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΙΛΙΟΥ (ΦΕΚ 50/Β?/24-04-2002) σε Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο Ιλίου.
– To TEE ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α? ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΙΓΑΛΕΩ (ΦΕΚ 1856/τ.Β?/13-09-2007) σε Ειδικό Επαγγελματικό
Γυμνάσιο Αιγάλεω.
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ? Αθήνας:
– To TEE ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α? ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΦΕΚ 1509/τ.Β?/13-10-2006) σε Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου.
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής:
– To TEE ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (ΦΕΚ 2053/τΒ΄/06-10-2008) σε Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Ελευσίνας.
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά:
– To TEE ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α? ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΦΕΚ 1856/τ.Β?/13-09-2007) σε Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Πειραιά.
– To TEE ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α? ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ (ΦΕΚ 1856/τ.Β?/13-09-2007) σε Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Δραπετσώνας.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας:
– To TEE ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α? & Β? ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΠΑΤΡΩΝ (ΦΕΚ 1400/τ.Β?/13-09-2004) σε Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο- Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο Πατρών.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων:
– To TEE ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α? ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΦΕΚ 1856/τ.Β?/13-09-2007) σε Ειδικό Επαγγελματικό
Γυμνάσιο Ιωαννίνων.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας:
– To TEE ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α? ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΟΦΑΔΩΝ (ΦΕΚ 1509/τ.Β?/13-10-2006) σε Ειδικό Επαγγελματικό
Γυμνάσιο Σοφάδων.
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας:
– Το 1ο TEE ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α? ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΦΕΚ1248/τΒ724-09-2002) σε Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λάρισας
– To TEE ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Β? ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ (ΦΕΚ 1397/τ.Β?/10-10-2005) σε Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο Λάρισας.
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας:
– Το 1ο TEE ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α? ΒΑΘΜΙΔΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΦΕΚ 1248/τΒ?/24-09-2002) σε Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας Μαγνησίας.
– To TEE ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Β? ΒΑΘΜΙΔΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ (ΦΕΚ 1509/τ.Β?/13-10-2006) σε Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο Ν. Ιωνίας Μαγνησίας.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης:
– Το 1ο TEE ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α? ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΦΕΚ 1248/τ.Β?/24-09-2002) σε Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
– To TEE ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Β? ΒΑΘΜΙΔΑΣ (με Α? & Β? κύκλο) σπουδών (ΦΕΚ 1248/τ.Β?/24-09-2002) σε Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης:
– To TEE ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α? & Β? ΒΑΘΜΙΔΑΣ του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Αποκατάστασης (ΙΝ.Α.Α.) (ΦΕΚ 1397/τ.Β?/10-10-2005) σε Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Ειδικό Επαγγελματικό Λύκειο του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Αποκατάστασης (ΙΝ.Α.Α.).
– To TEE ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α? ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ (ΦΕΚ 1400/τ.Β?/13-09-2004) σε Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Σταυρούπολης.
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας:
– To TEE ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α? ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΒΕΡΟΙΑΣ (ΦΕΚ 2053/τ.Β?/06-10-2008) σε Ειδικό Επαγγελματικό
Γυμνάσιο Βέροιας.
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας:
– To TEE ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (ΦΕΚ 1397/τ.Β?/10-10-2005) σε Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Κατερίνης.
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών:
– To TEE ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α? ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΕΡΡΩΝ (ΦΕΚ 1397/τ.Β?/10-10-2005) σε Ειδικό Επαγγελματικό
Γυμνάσιο Σερρών.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δωδεκανήσου:
– To TEE ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α? ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΡΟΔΟΥ (ΦΕΚ 1856/τ.Β?/13-09-2007) σε Ειδικό Επαγγελματικό
Γυμνάσιο Ρόδου.
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων:
– To TEE ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α? ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ (ΦΕΚ 1856/τ.Β?/13-09-2007) σε Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Νάξου.
– To TEE ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α? ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΣΥΡΟΥ (ΦΕΚ 1400/τ.Β?/13-09-2004) σε Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Σύρου.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Εύβοιας:
– To TEE ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Α? ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ (ΦΕΚ 1509/τ.Β?/13-10-2006) σε Ειδικό Επαγγελματικό
Γυμνάσιο Εύβοιας.
Β. Ιδρύονται, από το σχολικό έτος 2016-2017, Λυκειακές Τάξεις Ειδικών Επαγγελματικών Λυκείων προσαρτημένων στα Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια της έδρας  τους ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΡΑΜΑΣ (Α? τάξη)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ στο ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΑΡΝΩΝ (Α? τάξη)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δ? ΑΘΗΝΑΣ
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ στο ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Α? τάξη)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ στο ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ (Α? τάξη)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ στο ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (Α? τάξη)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ στο ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ (Α? τάξη)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ στο ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (Α? τάξη)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ στο ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΟΦΑΔΩΝ (Α? τάξη)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ στο ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ (Α? τάξη)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ στο ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΥΡΟΥ (Α? τάξη)
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ στο ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΟΔΟΥ (Α? τάξη)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ στο ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (Α? τάξη)
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 3 Αυγούστου 2016
Ο Yπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Το ΦΕΚ σε PDF

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 298 άρθρα