Διορθώσεις σφαλμάτων (ΦΕΚ 2541/τ. Β’/21-07-2017)

Διορθώσεις σφαλμάτων

3) Στο ΦΕΚ Β΄ 2591/22-08-2016 στο οποίο δημοσιεύθηκε η αριθμ. 128728/Δ3/3-8-2016 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στη σελίδα 28042 στην β’ στήλη στον 22ο στίχο εκ των άνω, διορθώνεται:
το εσφαλμένο «Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΤΣΟΠΕΔΙΟΥ», στο ορθό «Τ.Ε στο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΥΤΣΟΠΟΔΙΟΥ».

4) Στην 91427/Δ3/31-05-2017 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1973/07-06-2017 (τεύχος Β’), στη σελίδα 19947, στην Α’ (αριστερή ) στήλη μαθημάτων , στον τελευταίο στίχο εκ των κάτω, διορθώνεται: το εσφαλμένο: «Πληροφορική», στο ορθό «Γεωγραφία».

Το ΦΕΚ σε PDF

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 313 άρθρα