Νόμος 4505/2017 (ΦΕΚ 189/τ. Α΄/08-12-2017)

Άρθρο 12
Η περίπτωση δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 34 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) τα ειδικότερα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις:
αα) του εκπαιδευτικού προσωπικού που υπηρετεί σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΔΔΥ ή Τμήματα Ένταξης ή που συμμετέχει σε προγράμματα παράλληλης στήριξης – συνεκπαίδευσης και παροχής διδασκαλίας κατ’ οίκον και ββ) του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που υπηρετεί σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ ή σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας, γενικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης.».

Ο Νόμος σε PDF

Χριστινάκης Βασίλης έχει γράψει 298 άρθρα