Παρουσιάζουμε την απλή διαδικασία κατασκευής ενός φασματοφωτομέτρου, η οποία στηρίζεται στη συναρμολόγηση κομματιών LEGO και λυχνιών LED. Ακολούθως, ελέγχουμε τις δυνατότητές του χρησιμοποιώντας το για την επίλυση ενός προβλήματος αναλυτικής χημείας. Συγκεκριμένα, προσδιορίζουμε την περιεκτικότητα ενός ισοτονικού ποτού σε μπλε χρωστική.Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται συγκρίνονται με τα αντίστοιχα ενός εμπορικώς διαθέσιμου οργάνου.

        Η κατασκευή μιας διάταξης φλογοφασματοφωτομέτρου, η πορεία βαθμονόμησής της και η διασύνδεσή της με υπολογιστή μέσω του κατάλληλου λογισμικού. Το τελικό όργανο, χρησιμοποιήθηκε για την ανίχνευση της παρουσίας ιόντων νατρίου σε φαρμακευτικό σκεύασμα του εμπορίου.