Τοπικό Σχολικό Δίκτυο ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

poihsh

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

 Ανοιχτή Πρόσκληση

Όσες Σχολικές Μονάδες ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο νεοσύστατο Τοπικό Σχολικό Δίκτυο “Στρατηγικές Διευκόλυνσης της Ετερότητας στη Σχολική Κοινότητα” που δρομολογήθηκε από το Μάρτιο 2014, με κινητήρια δύναμη την Ασκληπιάδα Vol. 01, παρακαλώ να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα, προκειμένου να συνενταχθούν στην ομάδα του Δικτύου. Αιτήσεις γίνονται δεκτές έως και 19 Σεπτεμβρίου 2014, ώρα 15:00. Η συνημμένη αίτηση συμμετοχής αποστέλλεται με φαξ ή με αλληλογραφία στο Τμήμα Σχολικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Π.Ε. Χανίων.

Σκοπός Ίδρυσης του Τοπικού Θεματικού  Δικτύου:

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η ταυτοποίηση καθενός μαθητή με ρόλους, παράλληλους ή συναφείς με την ιδεολογική του αντίληψη, τις ψυχονοητικές και φυσικές του ευκολίες και την κοινωνική του πραγματικότητα, θεωρείται σημαντικός συντελεστής επιτυχίας στην αγωγή σταδιοδρομίας και τον επιτυχή επαγγελματικό προσανατολισμό.

Το Δίκτυο, λοιπόν, αυτό θα εξυπηρετήσει στην ανάπτυξη εκείνων των δεξιοτήτων που θα διευκολύνουν την ανάπτυξη και ολοκλήρωση της προσωπικότητας, καθώς, και την αντικειμενική αξιολόγηση κοινωνικο-οικονικών και περιβαλλοντικών παραγόντων που διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επαγγελματική επιτυχία.

Η οπτική με την οποία προσεγγίζεται η μαθητική κοινότητα βασίζεται σε τρεις άξονες δράσης

1) Ανίχνευση, κατηγοριοποίηση και προσέγγιση μαθηικών ομάδων με μαθησιακές ιδιαιτερότητες

2. Ανάπτυξη στρατηγικών καταπολέμησης του στιγματισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού

3. Ενημέρωση για τρόπους αξιοποίησης της διαφορετικότητας, της χαρισματικότητας και της υψηλής νοημοσύνης

Στόχοι του δικτύου

2.1. Γενικοί Στόχοι

 • Καλλιέργεια Ηθικών Αξιών
 • Ανάπτυξη και Βελτίωση Κοινωνικών Δεξιοτήτων
 • Περιβαλλοντική και Κοινωνική Συνείδηση
 • Ενεργός Πολίτης
  • 2.2. Ειδικοί Στόχοι
   • Κοινωνικές Δεξιότητες Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Δεξιότητες Ζωής όπως αυτοπεποίθηση, αυτοεκτίμηση, αυτογνωσία, κριτική ικανότητα, κ.α.)
   • Ανάπτυξη Ευνοϊκού Περιβάλλοντος σε Άτομα με Ιδιαίτερες Ικανότητες
    • Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα οικολογικής, κοινωνικής και συμπεριφορικής τοξικότητας σε άτομα με ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες
    • Συμμαχίες γνώσης σε θέματα οικολογικής, κοινωνικής και συμπεριφορικής τοξικότητας σε άτομα με ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες
    • Καινοτομία σε θέματα οικολογικής, κοινωνικής και συμπεριφορικής τοξικότητας σε άτομα με ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες
    • Συνεργασία σε θέματα οικολογικής, κοινωνικής και συμπεριφορικής τοξικότητας σε άτομα με ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες
     • Αναβάθμιση ποιότητας παρεχόμενης εκπαίδευσης υπέρ των άτυπων μαθησιακά ομάδων
     • Σύγχρονες πρακτικές που εξυπηρετούν τη μαθησιακή διαδικασία ή την ποιότητα εκπαίδευσης υπέρ των άτυπων μαθησιακά ομάδων
   • Ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας σε θέματα χαρισματικότητας και υψηλής νοημοσύνης έναντι υποψήφιων κοινωνικά αποκλεισμένων που εντάσσονται στην κατηγορία των ατόμων με ιδιομορφίες και ιδιαιτερότητες.
   • Κοινωνική συνένταξη μη τυπικών με τυπικές μαθητικές κοινότητες, ομάδες ή μεμονωμένες περιπτώσεις μαθητών
    • Ανίχνευση Ταλέντων
    • Αξιοποίηση Ταλέντων
    • Καταγραφή, Μελέτη και Βελτίωση Περιβαλλοντικών Συνθηκών και Προοπτικών Αγωγής Σταδιοδρομίας για Άτομα που Παρεκκλίνουν από τον Μέσο Όρο
    • Καταγραφή, Μελέτη και Περιορισμός Τοξικών Περιβαλλοντικών, Κοινωνικών και Προσωπικών Παραγόντων για Άτομα που Παρεκκλίνουν από τον Μέσο Όρο

    

 

Θεματικές Ενότητες και Ενδεικτική Θεματολογία 

 1. Άτομα με Ιδιαιτερότητες (Μαθησιακές Δυσκολίες και Ευκολίες, ΑμεΑ, Συναισθηματικές Διαταραχές, Νοητικές Διαταραχές, Φυσικές Ανεπάρκειες, Χρόνια Νοσήματα και λοιπές ευάλωτες και ευπαθείς κοινωνικά ομάδες)
 2. Αξιολόγηση και Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Ζωής
 3. Ανίχνευση και Ανάδειξη της Χαρισματικότητας
 4. Ανίχνευση και Ανάδειξη της Υψηλής Νοημοσύνης
 5. Πρόληψη του Κοινωνικού Αποκλεισμού σε Άτομα με Ιδιαιτερότητες
 6. Στρατηγικές Συμπερίληψης Ατόμων με Ιδιαιτερότητες

Υποχρεώσεις Σας

Το Δίκτυο περιλαμβάνει δύο άξονες δράσεων:

Α. σεμινάρια, συναντήσεις, ημερίδες επιμόρφωσης εκπαιδευτικών και

Β. γιορτές και δράσεις που διοργανώνονται από το δίκτυο με συμμετοχή μαθητών (μαθητικές δημιουργίες, διαγωνισμοί, κ.α.).

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετέχουν στο δίκτυο πρέπει να συμμετέχουν σε τουλάχιστον μία από τις προαναφερόμενες δραστηριότητες, ανά άξονα δράσης.

admin

admin

School Activities Coordinator, Directoraite of Chania Era Primary Education, Crete - Greece

You may also like...

Σχολιάστε