Τελευταία ενημέρωση: 18 Φεβρουαρίου 2009.

© 2002-9, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Γενικά για το έργο
Οργάνωση του έργου
Πιστοποίηση Εκπαιδευτικών
Πληροφοριακό Υλικό
Προκηρύξεις
Επιμορφωτικό Υλικό
Εκπαιδευτική Πύλη
Επικοινωνία
Free counter and web stats

FastCounter by bCentral:
849.082 hits up to 12/02/2007

Γενικά για το έργο

Στο πλαίσιο του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της Πληροφορίας" (ΕΠ "ΚτΠ"), το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων προχωρεί, ως Φορέας Υλοποίησης και Τελικός Δικαιούχος, στην υλοποίηση της Πράξης:

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση

η οποία είναι ενταγμένη στο Μέτρο 1.2 του Αξονα "Παιδεία και Πολιτισμός" του ΕΠ "ΚτΠ" και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (75% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους.