Σχημάτισε τις καταλήξεις του υπερσυντέλικου μέσης φωνής του ρ. διώκομαι

προηγούμενη   Ασκήσεις  Αρχική  επόμενη

διώκομαι

ἐδεδιώ
ἐδεδίω
ἐδεδίω
ἐδεδιώ
ἐδεδίω
δεδιωγμένοι