Σχημάτισε τον μέλλοντα των ρημάτων doc

  Ασκήσεις  Αρχική    

 
ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΜΕΛΛΟΝΤΑΣ
ΚΩΛΥΩΚΩΛΥ
ΑΜΕΙΒΩΑΜΕΙ
ΣΤΡΕΦΩΣΤΡΕ
ΠΛΕΚΩ ΠΛΕ
ΟΝΟΜΑΖΩΟΝΟΜΑ
ΣΧΙΖΩ ΣΧΙ
ΚΡΥΠΤΩΚΡΥ
ΑΓΟΡΕΥΩΑΓΟΡΕΥ
ΑΘΡΟΙΖΩΑΘΡΟΙ
ΕΘΙΖΩ ΕΘΙ