Να σχηματίσεις τον Παρατατικό των παρακάτω ρημάτων doc

προηγούμενη  αρχική θεωρία σχηματισμού βαρύτονων ρημάτων επόμενη

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΑΜΥΝΩΜΥΝΟΝ
ΕΛΕΓΧΩΛΕΓΧΟΝ
ΤΗΚΩΤΗΚΟΝ
ΕΔΡΑΖΩΔΡΑΖΟΝ
ΙΖΑΝΩΖΑΝΟΝ
ΟΙΜΩΖΩΜΟΖΟΝ
ΥΒΡΙΖΩΒΡΙΖΟΝ
ΕΛΕΓΧΩΛΕΓΧΟΝ
ΑΡΔΩΡΔΟΝ
ΙΚΕΤΕΥΩΚΕΤΕΥΟΝ