Να σχηματίσεις τον Παρατατικό των παρακάτω ρημάτων doc

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΑΜΥΝΩΜΥΝΟΝ
ΕΛΕΓΧΩΛΕΓΧΟΝ
ΤΗΚΩΤΗΚΟΝ
ΕΔΡΑΖΩΔΡΑΖΟΝ
ΙΖΑΝΩΖΑΝΟΝ
ΟΙΜΩΖΩΜΟΖΟΝ
ΥΒΡΙΖΩΒΡΙΖΟΝ
ΕΛΕΓΧΩΛΕΓΧΟΝ
ΑΡΔΩΡΔΟΝ
ΙΚΕΤΕΥΩΚΕΤΕΥΟΝ