Να σχηματίσεις τον Παρατατικό των παρακάτω ρημάτων doc

ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ
ΒΡΕΧΩΒΡΕΧΟΝ
ΑΓΧΩΓΧΟΝ
ΙΛΩΛΟΝ
ΥΓΙΑΙΝΩΓΙΑΙΝΟΝ
ΗΜΕΡΕΥΩΜΕΡΕΥΟΝ
ΟΓΜΕΥΩΓΜΕΥΟΝ
ΟΙΚΙΖΩΚΙΖΟΝ
ΕΥΔΑΙΜΟΝΙΖΩΔΑΙΜΟΝΙΖΟΝ
ΟΔΕΥΩΔΕΥΟΝ
ΗΚΩΚΟΝ